Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1867
Title: Удовлетвореност на студентите от преддипломния стаж в първа многопрофилна болница за активно лечение
Other Titles: Student satisfaction ву the graduate practice in the first multiprophу hospital for active treatment
Authors: Атанасова / Atanasova, П. / P.;
Богданова / Bogdanova, К. / K.
Keywords: обучение; удовлетвореност; здравни специалисти; студенти
training; satisfaction; health professionals; students
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сестринско дело, 49, 2017, № 3, с. 18-21 / Information for nursing staff , 49, 2017, № 3, p. 18-21
Abstract: Резюме. Обучението в учебните заведения, които създават здравни специалисти и предоставят база за тяхното развитие и усъвършенстване, е в основата на качеството и ефективността на здравните грижи. В статията се дискутират въпроси, свързани с удовлетвореността на студентите от специалност „медицинска сестра" от провеждания преддипломен стаж в базата за обучение на Първа МБАЛ - София. Проучването обхваща 20 студенти, преминали обучение във: Клиника по вътрешни болести, Клиника по ендоскопска и обща хирургия, Клиника по нервни болести, Отделение по неонатология. ***** Abstract. The training in educational establishments that create health professionals and provide a basis for their development and improvement is at the heart of the healthcare quality and effectiveness. Present paper discusses issues related to the student satisfaction with quality of graduate practice. The study covers 20 students from the subject "Nursing". They have been trained in four departments of the base of „First Hospital" - Clinic of 1nternal Diseases, Clinic of Endoscopic and General Surgery, Department of Neonatology.
Description: Адрес за кореспонденция: Камелия Богданова, Катедра „Здравни грижи", ФОЗ, Медицински университет, ул. Бяло море № 8, 1527 София, e-mail: kami_todorova@abv.bg
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1867
ISSN: 1310-7496
Appears in Collections:Сестринско дело / Information for Nursing Staff

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-SD-3-2017.pdf435.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.