Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1865
Title: Сравнителен анализ на управлението на здравните грижи в болничното отделение
Other Titles: A comparative analysis of the healthcare management in hospital departments
Authors: Богданова / Bogdanova, К./K.
Keywords: медицинска сестра; ръководители; управление; здравни грижи
nurse; managers; management; healthcare
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сестринско дело, 49, 2017, № 2, с. 42-46 / Information for nursing staff , 49, 2017, № 2, p. 42-46
Abstract: Резюме. В статията се разглеждат въпроси, свързани с управлението на здравните грижи. В днешно време са необходими ръководители по здравни грижи, способни да осъществяват ръководство в съответствие със съвременните социално-икономически условия. Те трябва да притежават знания и умения за изпълняване на ръководни и административни функции. Прилагането на управленски методи и средства и използването на технически фишове и протоколи са важни условия за качествено управление на здравните грижи. Получените резултати показват, че тези условия зависят от възрастта на ръководителите по здравни грижи, от техния професионален стаж, образователна степен и следдипломна квалификация. ***** Abstract. Present paper discusses issues related to the healthcare management. Nowadays healthcare managers who are able to work in the current social and economic conditions are needed. They must have knowledge and skills to carry out management and administrative functions. Important conditions for quality management of healthcare are the application of management methods and means and the use of technical forms and reports. The data obtained show that these conditions depend on the age of healthcare managers, their length of service, educational degree and post-graduate qualiication.
Description: Адрес за кореспонденция: Камелия Богданова, Медицински университет, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, 1431 София, e-mail: kami_todorova@abv.bg
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1865
ISSN: 1310-7496
Appears in Collections:Сестринско дело / Information for Nursing Staff

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
--SD_2-2017.pdf184.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.