Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1861
Title: Комбиниран електрофизиологичен метод за ранна диагностика на функционални промени в зрителния анализатор при болни с новооткрит захарен диабет
Other Titles: Combined electrophysiological method for early diagnostics of functional changes in the optical analyzer in human with newly-diagnosed diabetes mellitus
Authors: Мермеклиева / Mermeklieva, Е. / E.;
Чернинкова / Cherninkova, С. / S.;
Грозева / Grozeva, Г. / G.;
Томова / Tomova, М. / M.;
Солаков / Solakov, Д. / D.;
Хараланов / Haralanov, Л. / L.;
Танкова / Tankova, Ц. / Ts.;
Тодорова / Todorova, Л. / L.;
Дамянов / Damianov, В. / V.;
Асенова / Asenova, Р. / R.
Keywords: патерн електроретинография; зрителни евокирани потенциали; захарен диабет
pattern electroretinography; visual evoked potentials; diabetes mellitus
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: 0бща медицина, 19, 2017, № 4, с. 3-8
Abstract: Резюме. Целта на проучването е да се изследва обективно функцията на зрителния анализатор чрез симултанно извършване на патерни електроретинография (ПЕРГ) и зрителни предизвикани потенциали (ПЗЕП) при болни с новооткрит захарен диабет (ЗД). Изследван е контингент от 81 души, 162 очи, от които 47 здрави лица (контроли) – 94 очи. Пациентите със ЗД са 34 – 68 очи. Извършени са едномоментно два вида обективни електрофизиологични (ЕФ) изследвания – ПЕРГ и бинокулярни ПЗЕП. Основните показатели, които са отчетени при анализа на резултатите, са латентни времена, амплитуди и амплитудни съотношения, отразяващи се на конфигурацията на вълновите форми. При сравнителния анализ на стойностите на компонентите на двете ЕФ изследвания между болни с новооткрит ЗД и контроли се установиха значителни различия. При ПЕРГ двете групи статистически се различават по амплитудите на компонент Р50 – по- ниски са при диабетиците. ПЗЕП са със статистически значимо удължени латентности на всички компоненти, с изключение на компонент N145, при групата на диабетиците. ЕФ изследвания биха могли да се използват като ранен обективен метод за настъпили изменения във функцията на зрителния анализатор (ЗА) като усложнение на ЗД, както и за проследяване на промените в динамика, тъй като са неинвазивни, безвредни, по-бързи, повторяеми и обективни, по-евтини в сравнение с флуоресцеиновата ангиография (ФА), оптичната кохерентна томография (ОСТ) и ангио-ОСТ. ***** Abstract. The aim of the study is to explore objectively the function of the visual analyzer by simultaneously performing pattern electroretinography (PERG) and visual evoked potentials (PVEPs) in patients with newly-diagnosed diabetes mellitus (DM). A group of 81 people, 162 eyes, of whom 47 healthy controls – 94 eyes, were studied. Patients with DM are 34-68 eyes. Two types of objective electrophysiological (EF) methods were performed – PERG and binocular PVEPs. The main indicators that are taken into account in the analysis of the results are the latency, amplitudes and amplitude ratios, reflecting the coniguration of the waveforms. The comparative analysis of the components of the two EF studies between patients with newly- diagnosed DM and controls revealed signiicant differences. In PERG, the two groups statistically differ in P50 amplitude, lower in diabetics. PVEPs have statically signiicant prolonged latencies of all components except N145 in the diabetic group. EF studies could be used as an objective method for registration of early changes in the visual analyzer function as a complication of DM. Also, to monitor changes in dynamics as they are non-invasive, harmless, faster, and cheaper than fluorescein angiography (FA), OCT and angio- OCT.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Е. Мермеклиева, Клиника по офталмология, УМБАЛ "Александровска," ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1861
ISSN: 1311-1817
Appears in Collections:Обща медицина /General Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OM-4-2017.pdf247.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.