Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1858
Title: Връзка между професионалната дейност „здравна грижа“ и деперсонализацията в лечебните заведения
Other Titles: Connection between the professional activity „health care“ and the depersonalization in the hospitals
Authors: Янкова / Yankova, Г. / G.
Keywords: burn out; деперсонализация; здравна грижа; здравни професионалисти
burn out; depersonalization; health care; health professionals
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Обща медицина, 19, 2017, № 6, с. 25-30
Abstract: Резюме. Бърнаут е един от сериозните проблеми на съвременната професионална дейност. Деперсонализацията, най-надеждният предиктор, характеризира междуличностния аспект на синдрома. В здравната професия, където доминира оказването на помощ и се установява статут на помагащи отношения, деперсонализацията се изявява с негативно, цинично и крайно дистанцирано отношение към хората, с които се взаимодейства на работното място. Засяга личната и професионалната ефективност на професионалистите по здравни грижи и води до невъзможност за качествено прилагане на професионалните умения и изпълняване на обгрижващите функции. Целта на настоящото изследване е да се анализира връзката между аспектите на професионалната дейност „здравна грижа“ и измерението деперсонализация на бърнаут. Материал и методи: Проведено бе анкетно проучване на базата на доброволно анкетиране сред 400 здравни професионалисти, работещи в три многопрофилни болници за активно лечение и две специализирани болници по онкология, за периода август 2013-септември 2014 г. За целите на изследването е използвана комплексна методика, включваща два инструмента: Maslach Burnout Inventory – за изследване на бърнаут, и Caring Behaviors Inventory – за измерване на грижите. Резултати: Изследването доказва емпирично връзката между професионалната дейност „здравна грижа“ и проявите на деперсонализация у професионалистите (p < 0,01). Изводи: Налице е тенденция за намаляване на дехуманизацията с повишаване нивото на реализуемост на здравната грижа. Социо- демографските фактори значително влияят на наблюдаваните характеристики. По-високи нива на деперсонализация се установяват с нарастване на възрастта и трудовия стаж, респективно по-ниски нива на реализуемост на здравната грижа. По-ниски нива на деперсонализация се наблюдават с повишаване на образователното ниво и се свързват с по-високото качество на предлаганите здравни услуги. ***** Abstract. Burn out is one of the serious problems of the modern professional activity. The depersonalization is the most reliable predictor which characterizes interpersonal syndrome aspect. In the health profession where the assistance dominates and it is established the status of assistant relationships, the depersonalization manifests itself as a negative, cynical and extremely distant relation to the people with whom interaction on the workplace takes place. It affects the personal and professional eficiency of the professionals and it leads to low quality of the professional skills and performance of care functions. The purpose of this research is to analyze the connection between aspects of the professional activity “health care”. Material and methods: It was made a voluntary survey among 400 health professionals who are working in three general hospitals for active treatment and two specialized hospitals on oncology for the period August 2013 – December 2014. It is used a complex methodology with two instruments for the purpose of research: Maslach Burnout Inventory – for exploration of burn out and Caring Behaviors Inventory – for measurement of care. Results: The research proves the connection between the professional activity “healthcare” and professionals’ depersonalization (p < 0,01). Conclusions: There is a tendency to decrease dehumanization with an increasing quality of the health care. The socio-demographic factors have a signiicant impact: higher levels of depersonalization are found with increasing age and work experience and respectively lower levels of delivery of health care. Lower levels of depersonalization are found with higher educational levels and a higher quality of the offered healthcare.
Description: Адрес за кореспонденция: Галя Янкова, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Университетски комплекс, корпус 1, ет. 2 Медицински университет – София, 3000 Враца, тел. 0878650375, e-mail:gyankova1968@abv.bg
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1858
ISSN: 1311-1817
Appears in Collections:Обща медицина /General Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OM-2-2017.pdf164.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.