Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1759
Title: Място на неинвазивната вентилация в лечението на болни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност
Authors: Илиева, Виктория Асенова
Keywords: анестезиология; интензивни грижи; дихателна недостатъчност; хипоксемия
anoxemia
Issue Date: 2020
Abstract: Цел и задачи. Цел: Целта на настоящия дисертационен труд е да установим чрез клинично проучване и фармакоикономически анализ мястото на неинвазивната вентилация в лечението на острата хипоксемична дихателна недостатъчност в условията на интензивното отделение. Задачи: За постигане на така формулираната цел бяха проведени: 1) клинично проучване сред пациенти с „de novo“ хипоксемична ОДН, предизвикана от тежка пневмония, които са показани за провеждане на апаратна вентилация – НИВ или инвазивна вентилация (ИВ); 2) фармакоикономически анализ на разходите за тяхното лечение. Поставихме си следните задачи: 1. Да сравним параметрите на кръвно-газовия анализ в хода на лечението на хипоксемична ОДН при пациентите на НИВ и ИВ. 2. Да направим подгрупов анализ на динамиката на кръвно-газовия анализ, дихателната и сърдечната честота в хода на лечението при пациентите на НИВ. 3. Да сравним продължителността на вентилацията при пациентите на НИВ и ИВ. 4. Да анализираме изолираните бактериални причинители при пациентите на НИВ и ИВ. 5. Да сравним смъртността на пациентите на НИВ и ИВ. 6. Да отчетем честотата и причините за неуспех на НИВ. 7. Да проследим пациентите на НИВ и ИВ след изписването и сравним честотата на продължаващо лечение сред преживелите епизода на ОДН. 8. Да направим фармакоикономически анализ на директните медицински разходи, изразходвани за лечението на един пациент на НИВ и ИВ.
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1759
Appears in Collections:Дисертации / Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viktoria_Ilieva-dis.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open
Viktoria_Ilieva-ref.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.