Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1748
Title: Предиктори за отговор към ресинхронизираща терапия (CRT) при пациенти със сърдечна недостатъчност
Authors: Куртев, Светослав Николаев
Keywords: сърдечно-съдови болести; сърдечна недостатъчност; сърдечна недостатъчност - терапия
Issue Date: 2020
Publisher: МУ-София
Abstract: Цел и задачи: Целта на дисертационния труд е да се проучи оптималния профил на пациенти със СН, които ще отговорят с висока вероятност на терапия със сърдечна ресинхронизираща терапия, да се верифицира маркер или група от маркери, с цел предвиждане на типа отговор към CRT и да бъде изработен алгоритъм за ранно определяне на нереспондери, с оглед навременното им насочване към алтернативна терапия. За постигане на целта си поставихме следните задачи: 1. Набиране и охарактеризиране на група пациенти със СН, отговарящи на критериите за имплантация на CRT (прилагат се препоръките на Европейското кардиологично дружество, относно индикациите за имплантация на устройството - Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy ESC Clinical Practice Guidelines 2013), както и набиране на контролна група от здрави лица. 2. Определяне на демографските особености в изследваната група – пол, възраст, етиология на СН, степен на ЛК дисфункция и функционален клас СН, подлежащ сърдечен ритъм, степен на бъбречна недостатъчност, индикации за имплантация на CRT. 3. Определяне на респондери, нереспондери и супер-респондери в изследваната група пациенти с имплантирано CRT. 4. Определяне на показателя смъртност в изследваната група пациенти на шест месец след имплантацията на CRT. 5. Определяне на статистическата корелация между клинични, лабораторни, имунологични, електрокардиографски, рентгенови и ЕхоКГ параметри в подгрупите, според отговора към CRT терапията. 6. Определяне на зависимостта между различни типове електроди (биполярен и квадриполярен) и отговор към CRT терапията. 7. Определяне на прагово ниво на процент бивентрикуларен пейсниг, с цел предвиждане на отговор към CRT терапията. 8. Определяне на отношение между процент на предсърден пейсинг към степента на отговор, с оглед бъдещо оптимално програмиране на CRT устройството 9. Определяне на имунологични маркери, свързани с възпалителните процеси в контекста на СН и тяхната корелация със степента на отговор към CRT терапията.
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1748
Appears in Collections:Дисертации / Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svetoslav_Kurtev-dis.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open
Svetoslav_Kurtev-ref.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.