Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1747
Title: Протоколи на диагностика и лечение на оралните заболявания при пациенти с чернодробна трансплантация
Authors: Гълъбов, Йордан Красимиров
Keywords: дентална медицина; стоматологични болести; черен дроб - трансплантация
Issue Date: 2020
Publisher: МУ-София
Abstract: Цел и задачи: Цел на настоящия дисертационен труд е да се въведе алгоритъм за диагностика и лечение на пациенти в краен стадий на чернодробна недостатъчност, отнасящ се до оралното и денталното здраве на тези пациенти, и да се предложи за приложение в клиничната практика в центровете за чернодроб-на трансплантация в България. За осъществяване на горепосочената цел си поставихме следните задачи: 1. Да се характеризира денталният статус на пациентите в краен стадий на чернодробна недостатъчност. 2. Да се оцени оралното здраве на пациентите в краен стадий на чернодробна недостатъчност. 3. Да се проучи ролята на медикаментозната терапия и оралната патология при пациенти в краен стадий на чернодробно заболяване, както и да се проучи връзката между здравословното състояние на пациентите и оралното здраве. 4. Да се предложи диагностичен алгоритъм, касаещ оралното и денталното здраве, при болни в краен стадий на чернодробната недостатъчност. 5. Да се предложи терапевтичен алгоритъм, касаещ оралното и денталното здраве, при болни в краен стадий на чернодробната недостатъчност.
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1747
Appears in Collections:Дисертации / Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yordan_Galabov-dis.pdf3.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.