Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1093
Title: Автономна диабетна невропатия – съвременни диагностични и терапевтични възможности
Authors: Димова-Драганова/Dimova-Draganova, Румяна Бойкова/Rumiana Boykova
Keywords: диабетна невропатия; преддиабетно състояние; автономна нервна система; сърдечно-съдова автономна дисфункция; диагностика; лечение
diabetic neuropathy; prediabetic state; cardiovascular autonomic dysfunction: diagnosis; therapy
Issue Date: 20-Sep-2016
Abstract: ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Целта на настоящата работа е да се оцени честотата и основните характеристики на сърдечно-съдова автономна дисфункция посредством мониторингова система ANX-3.0; връзката ѝ с някои кардио-метаболитни маркери и периферна полиневропатия при различни степени на глюкозен толеранс – нормален глюкозен толеранс, предиабетни състояния (нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс) и новооткрит захарен диабет тип 2 и според наличието на метаболитен синдром; както и терапевтичния ефект от приложението на алфа-липоева киселина при лица със захарен диабет тип 2 с различна давност. ***** За изпълнението на тази цел са формулирани следните задачи: 1. Да се установи честотата на сърдечно-съдова автономна дисфункция при групи лица с различни степени на глюкозен толеранс – нормален глюкозен толеранс, нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс, новооткрит захарен диабет тип 2 и захарен диабет тип 2 с различна давност и според наличието на метаболитен синдром. 2. Да се анализират сравнително промените в симпатиковата и парасимпатиковата активност между групите с различен глюкозен толеранс и според наличието на метаболитен синдром 3. Да се оцени връзката на сърдечно-съдовия автономен тонус с изследвани класически метаболитни и сърдечно-съдови маркери при различен глюкозен толеранс и според наличие на метаболитен синдром - антропометрични показатели – ИТМ, обиколка на талия, площ на висцералната мастна тъкан, общотелесна мастна маса - серумни липиди – общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол и триглицериди - артериално налягане - гликемичен контрол (HbA1c) - индекси на инсулинова резистентност и инсулинова секреция (HOMA-IR и HOMA-β) - крайни продукти на гликирането (AGEs) - hsCRP - QТc интервал - отношение албумин:креатинин (ACR)
Description: дисертационен труд за присъжда не на образователна и научна степен “ Доктор”; научен ръководтел: Проф. д-р Цветалина Танкова , дмн.; научно жури: Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн; Проф. Д-р Здравко Каменов, дмн; Проф. Д-р Драгомир Коев , дм; Проф. Д-р Мария Орбецова , дм; Доц. Д-р Недялка Овчарова дм. София , 2016.
URI: http://hdl.handle.net/10861/1093
Appears in Collections:Дисертации / Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R_Dimova_Draganova-dis.pdfDissertation2.95 MBAdobe PDFView/Open
R_Dimova_Draganova-ref.pdfAbstract1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.