Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1047
Title: Комплексна диагностична оценка и инициално лечение на болните със съчетани травми. Advanced Trauma Life Support (ATLS) и лицево-челюстна травма – основни проблеми при лечението (втора част)
Other Titles: Maxillofacial trauma and associated injuries - initial management and diagnostic appraisal. Advanced trauma life support (ATLS) and maxillofacial trauma - part II
Authors: Деливерска/Deliverska, Е./E.
Keywords: лицево-челюстна травма, съчетана травма, АТЛС
maxillofacial trauma, associated injuries, ATLS
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Комплексна диагностична оценка и инициално лечение на болните със съчетани травми. Advanced Trauma Life Support (ATLS) и лицево-челюстна травма – основни проблеми при лечението (втора част) - Съвременна стоматология, 45, 2014, №2, 3-14.
Abstract: Резюме. Лицево-челюстната травма (ЛЧТ) все още без съмнение е предизвикателство, особено в ранните етапи на лечението при пациентите със съчетани травми. Тези наранявания са честа патология, с която е възможно да се срещне всеки лекар, независимо от мястото, където работи. ЛЧТ може да бъде съпътствана от различни наранявания, засягащи други органи и системи. Лечението и на голямата травма, и на ЛЧТ е претърпяло значително развитие през последните години. Възможно е да възникнат голям брой клинични дилеми, които е необходимо да бъдат взети предвид, базирайки се на данните от литературните източници и на колективния ни опит. ***** Summary. Maxillofacial trauma (MFT) is still a challenge, especially in patients with combined trauma or in early treatment stages. It is a common pathology that every physician can meet, regardless of the place of work. MFT can be accompanied by various injuries that affect other organs and systems. Both treatments of the main trauma and of MFT have passed significant development during the last years. In the treatment of combined MFT patients it is possible a large amount of clinical dilemmas to arise and they must be taken into account having in mind the bibliographic data and our collective experience.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Е. Деливерска; Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия Факултет по дентална медицина; ул. „Св. Г. Софийски” № 1; 1431 София
URI: http://hdl.handle.net/10861/1047
ISSN: 1310-8999
Appears in Collections:Съвременна стоматология / Modern Dentistry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deliverska-E_s-stom-2-2014-1.pdf148.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.