МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
3-4/2011
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
А. Андонова.
За практическата подготовка на студентите в сферата  на здравните грижи

Ив. Димитрова и М. Бонева.
Проучване на нагласите и мотивацията за правилно и успешно  кърмене,
проведено сред бъдещи и настоящи майки

М. Варнева.
Учебната практика – основен елемент от практическото обучение
на студентите по зъботехника в МК – Варна

М. Варнева.
Тестовото изпитване – метод за контрол и оценка  на знанията на студентите по зъботехника 
от Медицинския колеж – Варна

Д. Димитрова.
Програми за пренатална подготовка  в училище за родители – Варна

Т. Веков.
Двустранният процес на комуникация между лекари и пациенти.
Как пациентът може да спечели искреното съчувствие  на своя лекар?


Т. Веков.
Изследване на конкурентоспособността и маркетинговите  решения
в търговията на дребнос лекарствени  продукти в България

И. Сербезова и Т. Стефанова.
Интерактивна технологично базирана система на обучение  по здравни грижи 
      

ОБЗОРИ
П. Каснакова, М. Божкова и М. Вакрилова-Бечева.
Професионално-личностни изисквания за педагогическите  компетенции на преподавателя
по специалността “Здравни грижи” в Медицински колеж

М. Божкова, Н. Трайкова, М. Вакрилова-Бечева, П. Каснакова и И. Трайков.
Обучението на рехабилитатори в България. Необходима  реформа в образователната стратегия 

Д. Гавраилова.
Познаваме ли хипогликемията
     
  

РЕФЕРАТИ
Коензим Q-10, ензимът на сърцето      

 

ORIGINAL ARTICLES
A. Andonova.
About student practical training in the sphere of health care

Iv. Dimitrova and M. Boneva.
Investigation of attitudes and motivation to proper and successful breast-feeding conducted
among present and future mothers 

M. Varneva.
Educational practice as a key element of the practical training of dental technician students
at the Medical College – Varna

M. Varneva.
Test еxamination – a method for monitoring and evaluation of knowledge of dental technician students
at the Medical College – Varna

D. Dimitrova.
Programs for prenatal training at “School for parents” – Varna 
         
T. Vekov.
Process of physician-patient communication. How can a patient receive doctor’s sincere sympathy?

T. Vekov.
Investigation of competitiveness and marketing decisions in retail trade in medicinal products in Bulgaria

I. Serbezova and T. Stefanova.
Interactive technology-based system for health care education

REVIEWS
P. Kasnakova, M. Bozhkova and M. Vakrilova-Becheva.
Professional-personal requirements for pedagogical competences of the lecturer
in "Health care" specialty at the Medical college

M. Bozhkova, N. Traykova, M. Vakrilova-Becheva, P. Kasnakova and I. Traykov.
Rehabilitation training in Bulgaria. Needed reforms in educational strategy

D. Gavrailova.
Do we recognize hypoglycaemia?

ABSTRACTS
Co-enzyme Q-10, the enzyme of heart   

 
©2008-2011