Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


 

 

ЗА СПИСАНИЕТО ABOUT THE JOURNAL
Списание МП – СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, е познато на няколко поколения български лекари. То излиза вече 49 години и е специализирано научно медицинско издание, предимно за оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, но се публикуват и реферати на чуждестранни материали, представящи новости в тази област от медицинската наука. Списанието е със строго научен характер. Изискванията към авторите са според стандартите на българската научна медицинска периодика. Редакционната колегия на изданието се състои от изтъкнати български кардиолози. Всеки материал, постъпил за публикуване в сп. “МП – СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, се рецензира. Стремежът на редакционната колегията и на издателя е българските кардиолози получат едно редовно излизащо, авторитетно списание, отговарящо на нивото университетска медицина. Тематичният обхват на списанието включва материали в областта на КАРДИОЛОГИЯТА – вътрешни болести, ДЕТСКАТА КАРДИОЛОГИЯ, ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯТА, СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ и АГЕОЛО­ГИЯТА. Списанието е включено с идентификационен код (ISSN 0204-6865) в междуна­родната система за регистрация на периодичните издания. Изискването към авторите всяка статия и обзор са придружени от резюме и ключови думи и на английски език, прави възможно евентуалното бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системи за рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.). Сайта на издането дава възможност за свободен интернет достъп до съдържа­нието на отпечатаните броеве, резюметата на статиите, изискванията към авторите и друга информация за списанието чрез web страницата на Централна медицинска библиотека.

The MR – CARDIOVASCULAR DISEASES journal is well-known to several generations of Bulgarian physicians. It is issued for 49 years so far as a specialized research medical journal for original research developments: articles, case studies, reviews; however, it publishes also concise presentations of foreign materials presenting news in this area of medical science.
The journal bears a strictly scientific character. The requirements for authors follow the standards for Bulgarian periodicals in the field of medical research. The Editorial Board of the journal is made up of eminent Bulgarian cardiologists. Any material submitted for publication in the MR – CARDIOVASCULAR DISEASES journal is reviewed. The ambition of the Editorial Board and of the publisher is to offer Bulgarian cardiologists a regularly issued authoritative journal meeting the standards of university medicine.
The thematic range of the journal includes materials in the field of cardiology– internal diseases, pediatric cardiology, thoracic surgery, cardiosurgery, VASCULAR SURGERY and angiology .
The journal has been included with an identification code (ISSN) into an international system for registration of periodicals.
The authors are required to enclose an English summary and keywords with every article; this makes possible a future incorporation of the journal into foreign information systems of reference (EMBASE/Excerpta Medica, Medline , etc .).
The site of the journal provides free Internet access to the contents of printed issues, summaries of articles, requirements for the authors and other information on the journal through the web page of the Central Medical Library .

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Редакционна колегия

Главен редактор 
Проф. Младен Григоров

Научен секретар 
Проф. Арман Постаджиян

Членове: 
проф. Асен Гудев 
проф. Димитър Раев
проф. Тони Веков
доц. Катерина Витлянова 
доц. Пламен Панайотов
проф. Ивайло Даскалов (България)
проф. Антонио Пецано (Милано, Италия)

Editorial Board

Editor-in-Chief
Prof. Mladen Grigorov 

Secretary 

Prof. Arman Posdadjian

Members:
Prof. Assen Goudev
Prof. Dimitar Raev
Prof. Toni Vekov
Assoc. Prof. Katerina Vitlyanova
Assoc. Prof. Plamen Panaiotov
Prof. Ivаylo Daskalov (Bulgaria)
Prof. Antonio Pezzano (Milan, Italy)

© Сърдечно-съдови заболявания 2007
Организационен секретар Светла Цветанова
Дизайн и поддръжка на страницата: Дорина Големанова
Медицински университет - София

Централна медицинска библиотека

© Cardiovascular diseases 2007
Executive secretary Svetla Tzvetanova
Web-site designe & support - Dorina Golemanova
Medical University - Sofia
Central Medical Library

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив