Books УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА КУРС 2014/2015 г. 2 computers

Наименование на курса: Основи на информационната грамотност. Биомедицинска информация – потребителски стратегии за издирване, обработка и използване

Курс за студенти, специализанти/ докторанти при МУ- София и здравни специалисти от различни профили

Хорариум – 20 часа ( 10 часа лекции и 10 часа семинари и упражнения ).

Програмата може да бъде адаптирана като обем и съдържание съобразно специалността и нивото на информационни познания на курсистите.

Ръководител на курса: Д-р Женя Сурчева, дм


Водещи: медицински специалисти, библиотечни специалисти и филолози – сътрудници на ЦМБ, МУ – София

Цел: Интердисциплинарен курс за придобиване на информационна компетентност, подпомагаща “обучението през целия живот”. Създаване на умения за ориентиране в непрекъснато увеличаващите се електронни и традиционни ресурси в областта на биомедицината, здравеопазването и естествените науки. Усвояване на познания за използване на традиционни (книги, дисертации, списания) и електронни информационни източници (на CD-ROM, онлайн бази данни или други интернет ресурси) с оглед задоволяване информационните потребности на работещите в областта на здравеопазването. Повишаване на кредитния рейтинг на МУ – София, в съгласие с европейските модели за кредитна оценка на висшите учебни заведения.

Съдържание: Курсът запознава участниците със структурата и правилата за работа в медицинска библиотека, с библиотечните каталози и със специализирани информационни източници от областта на естествените науки, клиничната медицина и здравеопазването. Акцентира се върху избора на източници и разработване на стратегии за търсене във всеки от тях. Специално внимание се обръща на работата с индекси и особено с тезауруса на МЕДЛАЙН. Демонстрират се мултимедийни продукти в различни медицински области. Дават се насоки за работа в интернет пространството с акцент върху издирване на медицинска информация, отговаряща на критериите за научност. Представят се основните правила за оформяне на научни публикации и за аналитико-синтетична обработка на информацията.

 

Часове

Тема

Метод/лектор

1.

2 академични часа

Библиотеката като организация. Цели, задачи и основни библиотечни дейности. Комплектуване, каталогизация, обслужване с традиционни методи; автоматизирано информационно обслужване, публикационна дейност, документиране; създаване на мултимедии и филми.

Лекция
Водещи: медицински специалист  и библиотечен специалист

2.

2 академични часа

Теория на познанието: Що е познание и нарастване на познанието. Ефективност на доктрини и методологии. Прагматизъм и адекватност на подходите към усвояване на определено знание. Интеркултурен диалог пациенти–лекар

Лекция
Водещ: медицински специалист

3.

2 академични часа

Библиотечни ресурси в областта на медицината – 1. Традиционни и електронни каталози. Търсене на книги; на дисертации; на списания; видеофилми и продукти на CD-ROM, издирване на отделни публикации. База данни “Българска медицинска литература”.

Семинар
(Теоретично встъпле­ние и индивидуална работа с помощта на сътрудник на ЦМБ)
Водещ: библиотечен специалист

4.

3 академични часа 
(2 ч лекция
+ 1 ч упражнение)

Библиотечни ресурси в областта на медицината – 2. Онлайн издирване на медицинска информация на свободен достъп. Медицински уебпортали, университетски страници, сайтове на големи библиотеки, свободни ресурси с медицински публикации. Специфични интернет услуги и приложения; медицински и фармакологични енциклопедии, указатели на фармацевтични компании, електронни книги и дисертации, документи от големи проучвания.

Лекция и упражнение – самостоятелна работа с помощта на сътрудник на ЦМБ.
Водещ: медицински специалист

5.

2 академични часа

Бази данни (БД) с медицинска информация: Основни характеристики на БД, специфика на медицинските БД. Работа с индекси и с тезауруса на БД  МЕДЛАЙН.

Лекция
Водещ: медицински специалист

6.

3 академични часа 
(2 ч лекция +
1 ч упражне­ние)

Изграждане на стратегия за информационно търсене. Критерии за избор на информационни източници. Критерии за качество на БД: достоверност; обективност, включени в базата източници; период на обновяване, цена, формат; бързина  на извличането, възможности за експорт. Етични и правни проблеми при уеб-страници и БД, свързани със здравеопазването

Лекция  + упражнение –самостоятелна работа с помощта на сътрудник на ЦМБ.
Водещ: медицински специалист

7.

2 академични часа

Превод и рефериране. Научен превод. Трудности за адекватното използване на езикови еквиваленти. Съответствия на латинска, английска и българска терминология. Реферати – допустима намеса на рефериращия при предаване на информацията

Семинар  
Водещ: медицински специалист – преводач

8.

2 академични часа

Оформяне на публикация за научно медицинско издание. Структуриране на текст. Жанрови особености: обзор, оригинална статия, описание на случай, реферат. Техническо оформление

Семинар
Водещ: филолог

9.

2 академични часа

Самостоятелно провеждане на тематично търсене на биомедицинска литература.
Избор на ключови понятия; избор на вида на търсената информация; избор на източниците; подбор на релевантни документи, експортиране и съхранение на електронен носител. Търсене на пълни текстове в печатни издания.

Упражнение – индивидуална работа.
Водещи: медицински или библиотечен специалист

 

Занятията могат да се провеждат в компютърната зала на ЦМБ, която разполага с 12 места за самостоятелна работа с компютър.

Време на провеждане – След началото на академичната учебна година по договаряне с участниците.

 

За контакти:
Телефони:02/952 05 16
e-mail:surcheva_j@abv.bg ; cml_web@abv.bg

Литература

 1. БДС 17377-96. Библиографско цитиране. С., Комитет по стандартизация и метрология, 1996 г.
 2. Винарова, Ж. и М. Вуков Учебник по телемедицина (Речник по телемедицина). С., Нов български университет, 2002, 424 с.
 3. Винарова, Ж., П. Пенчева и И. Пенджуров. Методика за оценка на първична информация от български медицински уебсайтове. – Мед. преглед, 42, 2006, № 3, 110-115.
 4. Врабчев, Н. Медицинска информатика. С., 1997, 151 с.
 5. Димова, А. Увод в теорията на превода. Шумен, Шуменски университет „К. Преславски”, 2007, 120 с.
 6. Еко, У. Как се пише дипломна работа. С., ИК "Ал. Панов", 1999.
 7. Московски, Г. и Хр. Рафаилов. Аналитико-синтетично и стилно-езиково обработване на информационни материали. С., МНЗ – НЦНМИ, 1975.
 8. Указания за редакционно-издателска работа. С., ЦИМ, 1997.
 9. Хофстеде, Х. Изследване на културата. С., Класика и стил, 2005, 270 с.
 10. Чонгарова, И. Интеркултурната комуникация. Аспекти на лингвокултурната теория и практика. Пловдив, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 2002, 157 с.
 11. Шишманов, Кр. Информационни системи в здравеопазването. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 154 с.
 12. ALA Professional Tools http://www.ala.org/tools/guidelines/standardsguidelines (17.06.2012)
 13. Barnes, M. D., Penrod, C., Neiger, B. L., Merrill, R. M., Thackeray, R., Eggett, D. L., & Thomas, E. (2003). Measuring the relevance of evaluation criteria among health information seekers in the internet. Journal of Health Psychology, 8, 71-82.
 14. Comité International des Rédacteurs en Chef de Revues Médicales. Recommandations standardisées pour la soumission des articles aux revues biomédicales - 5ème édition, http://ispb.univ-lyon1.fr/internet/vancouv.htm
 15. Craan, F. and D. M. Oleske   Medical Information and the Internet: Do You Know What You Are Getting?   Journal of Medical Systems, 26, No 6, 511-518.
 16. eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites – http://www.jmir.org/2002/3/e15/
 17. Hoopes, J. Peirce on signs. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001, 219 p.
 18. Kapoun, J. Teaching undergrads WEB evaluation: A guide for library instruction. – C&RL News, July/August 1998  Volume 59 No. 7.
 19. Medical Information on the Internet    http://www.mlanet.org/resources/hlth_tutorial/mod1.html  (17.06.2012)
 20. Nuss, K and K. Shieh    Searching the WEB Trics and Treats? http://www.slideshare.net/cshieh/searching-the-web-45214 (17.06.2012)
 21. Ovid Support & Training Center .  http://www.ovid.com/site/resources/index_support.jsp  (17.06.2012)
 22. Schwarze, S. Introduction: La notion de 'style' par rapport au discours scientifique. http://www.initerm.net/public/langues%20de%20sp%C3% A9cialit%C3%A9/Intro_Schwarze.pdf

 

 Към началната страница  Към "Новости" Последно обновяване: 03.10.2014 г.