ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

 

 

 

 
 

Списанието се обработва в Excerpta medica, SCOPUS
и БД Българска медицинска литература

За списанието

About the Journal

Изданието е създадено с цел да запознава медицинската общност с проблематиката и спецификата на работата на лекаря в общата медицинска практика. Идеята за неговото създаване възниква в хода на здравната реформа у нас, вследствие на която тежестта по решаването на проблемите на пациентите се прехвърля от болничните в доболничните структури. Целта на сп. "Обща медицина" е не само да осигури достъп на всички лекари и здравни професионалисти до информация за общата медицинска прак­тика, но и да предложи редовно излизащо авторитетно издание, представящо стойностни научни изследвания. В изданието се публикуват теоретични материали, отнасящи се до здравната реформа в България и до проблемите, касаещи ОПЛ; авторски статии от различни области на медицината, които да обогатят познанията на ОПЛ по съответния проблем и да спомогнат за преодоляването на слабостите в работа му; обзорни материали и информация за международни научни събития, нови курсове по обща медицина и др. Списанието е с безспорен научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. Всеки постъпил материал се рецензира. Доказателство за достойнствата на изданието е желанието на колеги от всички медицински университети у нас да публикуват в него. Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Всеки брой се обработва в БД "Българска медицинска литература", а благодарение на наличните резюмета и ключови думи на английски език и в EMBASE/Excerpta Medica.

The journal was founded with the aim of acquainting the medical community with the problems and the specific issues of physician's work within the general medical practice. The idea for its foundation emerged in the course of the health reform in our country which shifted the accent for solving patient problems from the inpatient to the outpatient institutions. The new structural changes set the requirement of establishing the major figure in the field of outpatient care – that of the general practitioner (GP). The aim of the General Medicine journal is not only to provide access to information on general medical practice for all physicians and health professionals but also to offer a regular and respected issue presenting valuable research. The journal publishes theoretical materials referring to the health reform in Bulgaria and to problems of interest to the GPs; original articles in various fields of medicine intended to enrich GPs' knowledge on a particular problem and assist them to overcome professional flaws; review materials and information on international research events; new courses in the field of general medicine. The scientific nature of the journal is indisputable. The authors are required to observe the standards of Bulgarian periodicals on medical research. Any accepted material is reviewed. A proof for the merits of the journal is the wish of colleagues from all medical universities in our country to publish in it. The journal has been included with an identification code (ISSN) into an international system for registration of periodicals. Every issue is processed in the Bulgarian Medical Literature database as well as in EMBASE/Excerpta Medica due to the available English summaries and keywords.

Редакционна колегия
Editorial staff

А. Постаджиян (главен редактор)
Р. Асенова (секретар)
В. Маджова
Д. Дамянов
Е. Шипковенска
Ив. Миланов
К. Чернев
М. Бончева
Л. Тачева
О. Томов

A. Postadjian (Editor-in-Chief)
R. Assenova (Secretary)
V. Madjova
D. Damianov
E. Shipkovenska
Iv. Milanov
K. Chernev
M. Boncheva
L. Tacheva
O. Tomov

I. Unluoglu (Turkey)
M. Mojkovic (Serbia)
M. Ungan (Turkey)
J. Stoffers (Netherlands)

© Обща медицина 2007
Организационен секретар Светла Цветанова
Дизайн и поддръжка на страницата: Дорина Големанова
Медицински университет - София
Централна медицинска библиотека

© General medicine 2007
Executive secretarySvetla Tzvetanova
Web-sitedesigne & support - Dorina Golemanova
Medical University - Sofia
Central Medical Library

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти