ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

 

ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ

 

Изтегляне на пълния текст във формат PDF


Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмисляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последователност, стегнат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. Научното изложение се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови форми (статия, обзор, описание на случай, резюме).

 

Заглавието на всеки научен труд, независимо от жанровата му определеност,  трябва да привлича вниманието, да е разбираемо, кратко, точно – то представя предмета на изследването. За допълнителна информативност може да се оформи подзаглавие.

Резюмето съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването ­– предмет, използвана методика, главни резултати и изводи. Разпространява се и чрез вторични информационни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния принос. То не трябва да съдържа цитати и илюстративен материал, нито абревиатури, които могат да се избегнат. Не бива да надхвърля 250 думи/15-20 реда.

Ключовите думи се използват главно от информационните служби, за да се прецени в какви вторични издания и под какви рубрики да се включи информация за статията и съответно по нея тя може да бъде открита при тематични справки. Задача на автора е да предложи в синтетичен вид най-значимите понятия от своя труд.

ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ
Оригиналните научни статии задължително разглеждат собствен материал по обстойно описана методика. Форматът Въведение/увод+цел – Материал и методи – Резултати – Обсъждане – Изводи/заключение  има нормативен характер.
Увод. Основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провеждане на изследването и каква е непосредствената му цел. Спомагателни функции: да даде основни сведения, нужни за разбиране на статията;  кратък обзор на подобни изследвания на други автори; връзка със сходни проблеми; предназначение; оценка на значението на проблема.
Mатериал и методи. В този раздел се назовават характеристиките на изследваните групи – отговаря ли изследваният материал на поставената цел на проучването; анализират се начинът на селекция – критерии за включване/изключване, техниката на рандомизация; обсъжда се съпоставимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за поставената цел, посочват се статистическите методи, спазването на етичните правила.
Резултати. Този раздел трябва да съдържа всички резултати и само резултатите. Текстът се допълва от илюстративен материал – снимки, диаграми, таблици. От автора се очаква да прецени обективността или субективността на резултатите, както и дали те дават отговор на поставените въпроси.
Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните методи/техники, сравняват се сходства и различия с други студии от литературната справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения проблем. Обсъждат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, алтернативни интерпретации и хипотези, статистически разлики. Данните са обобщават. Необходимо е да се избягват: недоказани твърдения, преувеличаване значимостта на данните, отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори или тяхното безкритично преразказване, емоционални призиви към читателя.
Заключение. Резюмира основните резултати и прави изводи от изследването.

НАУЧЕН ОБЗОР
Обобщава съдържанието на известен брой източници, посветени на една тема за определен период. Обсъждането на автори и текстове трябва да е съобразено с тематичната и проблемна релевантност към целта на изследването. Предназначението му е да разгледа опита, актуалното състояние и тенденциите по даден проблем, аргументирано да се оцени материалът и да се предложат конкретни, практически използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично свързано, последователно изложение, без да се преразказват механично източниците. Подзаглавията са тематични.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ (КАЗУИСТИКА)
Не се спазва структурата на оригиналната статия. Има разширена обзорна част, за да се аргументира уникалността на описвания случай. Не е приемлив телеграфният стил ­– препис от История на заболяването.

Списъкът литературни източници, поместен в края на работата, трябва да обхваща само тези публикации, които действително са използвани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на литература за сметка на нейната актуалност (до 20-30 източника за статия и до 50-60 за обзор). Да се минимизира автоцитирането (вкл. и под предлог, че други не са работили по темата – това поставя под въпрос дали тя е интересна). Цел на библиографското описание е и възможността да се намери цитираното произведение. Пристатийната библиографска справка се подрежда по азбучен ред (български стандарт) или по реда на цитирането (стил Ванкувър). Избягва се цитирането на непубликувани източници. Изписването на всеки източник трябва да бъде на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 1981, 27(1), 197-201.
­– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
­– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима, след името на третия се пише "и др." (за латиница – "et al."). Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби.

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ (базирани на препоръки на Elsevier и Комитета за публикационна етика)
Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване оригинални разработки, а ако са използвали чужди данни и/или текст, то това е удостоверено чрез цитиране. Плагиатството във всичките си форми – от копиране или перифразиране на значителни части от друга публикация (без позоваване) до обявяване на резултати от чужди научни изследвания като собствени, е неприемливо.
Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация, отразяваща данните и интерпретацията на първичната, на която изрично се позова.
Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното изследване, следва да бъдат посочени като съавтори. Отговорният автор има грижата те да са одобрили окончателния вариант на представяния за публикуване труд.
Желателно е декларирането на липса на конфликт на интереси, на отсъствие или наличие на финансова обвързаност на изследването и провеждащите го институции.

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
Обемът на предлаганите публикации е приблизително около 10-12 стандартни машинописни страници (ст.м.с.) за оригинални статии; около 15-17 ст.м.с. за обзори и до 5 ст.м.с. за реферати на статии, рецензии, научни съобщения и др. (като в този обем влиза всичко). 1 ст.м.с. = 1800 знака; 2,5 ст.м.с. съставят 1 печатна страница от списание формат А4.
Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се представя вътре в текста със съответни заглавия и легенди на български език.
На английски език се превеждат заглавието, резюмето, ключовите думи, местоработите, а имената на авторите се транскрибират. (За чуждестранни автори, чийто текст е на английски, заглавието, резюмето и ключовите думи ще бъдат преведени на български.)
Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация (свободен текст или формуляр на редакцията), че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява.
Материалите се изпращат на e-mail на организационния секретар или се предават на eлектронен носител и разпечатка.

Изтегляне на пълния текст във формат PDF

 

Обратно към страницата "Редакционна и издателска дейност"