borderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС - Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

  Абонаментен списък - 2019
Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково.

Заглавие

Перио-дичност

Годишен
абонамент в лв.

1. Acta Medica Bulgarica  (на англ. език)
Списанието е включено в Global Health Journals Database; Open Access

Към уеб страницата

3

30

2. Акупунктура
Към уеб страницата

2

14

3. Български медицински журнал
Към уеб страницата

3

30

4. Детски и инфекциозни болeсти
Към уеб страницата

2

20

5. Ендокринни заболявания
Към уеб страницата

3

21

6. Медицински мениджмънт и здравна политика
Към уеб страницата

4

28

7. Медицински преглед Списанието е включено в Global Health Journals Database
Към уеб страницата

6

60

8. Неврология и психиатрия
Към уеб страницата

2

14

9. Обща медицина
Списанието е включено в Excerpta Medica Databasе и в DB Scopus
Към уеб страницата

6

60

10. Сестринско дело
Списанието е включено в Global Health Journals Database

Към уеб страницата

3

30

11. Сърдечно-съдови заболявания
Списанието е включено в Global Health Journals Database

Към уеб страницата

3

30

 

За контакти:

Д. Андреева, Сн. Стоянова, Й. Везирова
ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

(сградата пред Администрацията на Александровска б-ца)
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
ул. "Св. Г. Софийски"  № 1, 1431 София

тел. (02) 952-59-20, 952-05-15, 952-16-45, 952-23-93

Стойността на абонамента може да се преведе и с пощенски запис, или по сметка
ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,
BIC код: BPBIBGSF, ЕИК 8313857370087

 

Изтегли "Абонаментен списък - 2019 г."

Абонаментът може да се осъществи и чрез "Български пощи". Проверете тук:

bar337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи140фьи140фьи140фьи140фьи140bar25bar10bar5  
  Редакционни и издателски услуги
bar555 

arrows-red
ЗАЩО ДА ПУБЛИКУВАТЕ В СПИСАНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

Отдел “Научна медицинска информация” е наследник на Центъра за информация по медицина (Център за научна медицинска информация), създаден през 1964 г. – първоначално на пряко подчинение на Министерството на народното здраве и социалните грижи, а впоследствие – част от структурата на Медицинска академия (днес Медицински университет); от 1993 г. – към Централна медицинска библиотека. В Отдела работят висококвалифицирани служители – лекари (с проверена езикова грамотност) и филолози (познаващи медицинската терминология). 50-годишната традиция в обработването на медицински текстове: преводи, рефериране, научна, стилова и библиографска редакция, корекция и предпечатна подготовка, прави звеното уникално в областта на превеждането и издаването на специализирана научна медицинска литература. В периода след 1989 г., когато се преустанови съществуването на повечето отраслови центрове за научна информация в България, а държавните издателства западаха или се ликвидираха, Центърът увеличи както броя на издаваните списания и книги, така и тиражите, и качеството им (семантично и полиграфско). Тенденцията, установяваща се през последните 10 год. в областта на издаването на медицински сборници и списания, показва типично пазарния уклон към печеливши, бързо произвеждащи се научно, езиково и библиографски неиздържани публикации. Масово и безплатно се разпространяват издания от типа рекламно-информационни дайджести, които обслужват по-скоро интересите на фармацевтичните компании, отколкото реалните нужди за четене и публикуване на медицинската общност.
За лекарите, работещи в структурите на медицинските университети в София и страната, нуждаещи се от публикации и от цитати за професионалното си утвърждаване и развитие, е естествен стремежът да търсят изява на страниците на доказано научни, редовно излизащи, авторитетни списания на ниво университетска медицина.
Заглавията от каталога на ЦМБ са познати на няколко поколения български лекари. Те са многопрофилни или тясноспециализирани  научни медицински списания за оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, и за реферативна информация. В тях се представят и различни материали в рубрики като “В помощ на практиката”, „Дискусии в науката”, тематични доклади от научни форуми, консенсуси на научни медицински дружества  и др.
Списанията са включени с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Оригиналните публикации са придружени от резюмета и ключови думи и на английски език, което позволява включването им в чуждестранни информационни системи за рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.).
Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. В редакционните колегии участват изтъкнати български медицински специалисти. Всеки материал, постъпил за публикуване, се рецензира.
Предпечатната подготовка, включваща стилова и библиографска редакция, терминологичен контрол, корекция и форматиране, се извършва от служители на Отдел „Научна медицинска информация” към ЦМБ – МУ, в рамките на рутинните им служебни задължения. Отстраняването на неизбежните в творческия процес грешки от семантично, езиково и техническо естество от рецензенти, редактори и коректори е съвкупност от високоспециализирани и отговорни процеси в полза на авторите.
Прецизното стандартизирано представяне на пристатийните библиографски описания, както и включването на всички оригинални публикации в база данни „Българска медицинска литература”, позволяват точно и бързо предоставяне на публикационни и цитатни справки за нуждите на авторите.

Ивета Митева
ръководител на Отдел
„Научна медицинска информация”

 

Адрес за контакти:
   Централна медицинска библиотека
   ул. “Св. Г. Софийски” № 1,   1431 София
   тел. 02 952-23-93

bar555

 

 

Авторите, предлагащи публикации за нашите издания трябва да ги подготвят  съобразно следните изисквания:

arrows-red Изисквания към авторите

 

arrows-red Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

 

 

bar555

 

Публикации на автори от МУ - София, издадени в предишни броеве на наши списания (с над 2-годишна давност), можете да видите в пълен текст в РЕПОЗИТОРИУМА НА ЦМБ. Проверете тук:

 

bar555

 

Нови книги, издадени от ЦМБ

Към страницата с нови книги

bar555

 

Последна актуализация - 12.09.2018 г.

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

  borderborderborderborderborderbordur200bordur200bordur200
bottom line