borderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350

 

journals Списания, издавани от ЦМБ

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково

Изтегли "Абонаментен списък 2018 г."

Към списанията

bar337

 

arrows-red Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

bar337

 

 

 

 

 

 

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140bar10bar10bar10bar10bar10bar10  
  Редакционна и издателска дейност
bar555
arrows
Издания на ЦМБ

bar555
Нови книги, издадени от ЦМБ

_____________________________________________________________________________________________
KARDIOLOGIA

КАРДИОЛОГИЯ 2019. Под ред. на проф. д-р Мл. Григоров, дмн.Второ преработено и допълнено издание. ЦМБ, МУ – София, 536 с.

Написана от голям авторски колектив (39 автори) и посветена на създателите на българската кардиологична школа,  книгата е предназначена за кардиолози, интернисти и други медицински специалисти, за специализанти и студенти.
Основните класически правила в кардиологията са обогатени с новостите в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Материалът е актуализиран включително с постановки и препоръки от Конгреса на Европейското дружество по кардиология (ESC) в Мюнхен през октомври 2018 г.

_____________________________________________________________________________________________
Mezenhimni stvolovi kletki - kniga

С. Кюркчиев, Д. Кюркчиев
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ –  ИМУНОМОДУЛАТОРНА АКТИВНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
С., Централна медицинска библиотека, 2019, 220 с.

Целта на тази монография е да се представят пред медицинската общественост съвременното състояние на концепцията на стволовите клетки, както и имунорегулаторните възможности на мезенхимните стволови клетки, които определят възможностите за клиничното им приложение.
Твърде честото и произволно използване на термина „стволови клетки“ показва непознаване на особената сложност на проблема за стволовите клетки, техните основни характеристики и свойства. Така един клон от новата, бързоразвиваща се област на медицинската наука може да бъде компрометиран, защото се пораждат неоправдани надежди, които лесно могат да преминат в разочарование и отрицание.
Въпреки че са разгледани общите свойства на стволовите клетки, както и отделните видове, за основен предмет на монографията са избрани само един вид стволови клетки, а именно мезенхимните стволови клетки (MSC), защото те са били обект на изследвания от авторите в продължение на 14 години, защото са твърде обещаващи в своите различни приложения и защото крият в същината си все още неразкрити свойства, маркери и функции.
Очевидно е, че знанията за стволовите клетки и в частност за мезенхимните стволови клетки се развиват и обогатяват прогресивно и се създава основата за разработване на нови подходи за лечение, за конструиране на биосъвместими изкуствени органи с оглед възстановяване и поддържане здравето на човека и качеството на неговия живот. Надеждата на авторите е книгата да допринесе в този процес.

_____________________________________________________________________________________________
Klinichna echocardiographia  2018 К. Витлиянова, Р. Ташева, М. Негрева
КЛИНИЧНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
Централна медицинска библиотека, МУ, София, 2018, 392 с.

В това ръководство по ехокардиография, написано въз основа на големия научен и практически опит на авторите, са разгледани задълбочено възможностите на ехокардиографията в оценката на сърдечния цикъл с подробен анализ на систолната и диастолната функция, механиката на миокарда и синхрона в съкращението на сърцето. На тази база подробно са описани ехокардиографските характеристики на заболяванията на сърцето, при които има съответния ултразвуков образ (вродени и продибити сърдечни пороци, кардиомиопатии, възпалителни заболявания, болести на аортата, сърдечни тумори и маси). Описанията са обвързани клинично и хемодинамично, а приложените фигури са убедителни. Ръководството е много полезно, тъй като ехокардиографията днес е изключително нужна за кардиолога и е неразделна част от диагностичната тройка в кардиологията: клиничен преглед, ЕКГ, ехокардиография.
През последните години се натрупаха някои изменения и допълнения в конвенционалната трансторакална ехокардиография. Това наложи актуализация и систематизиране на наличната литература. Настоящата книга няма за цел да разгледа всички ехокардиографски методики, а по-скоро да се фокусира върху трансторакалната ехокардиография в ежедневната клинична практика. Използваните методи и референтни стойности съответстват на препоръките на Европейската асоциация по сърдечно-съдово изобразяване (EACVI).
Книгата е насочена към специализанти по кардиология, практикуващи кардиолози, както и към всеки с интерес към ехокардиографската методика.
_____________________________________________________________________________________________
Ochen dismorphisam 2018 Анна Попова
ДИСМОРФИЧНИ СИНДРОМИ В ОФТАЛМОЛОГИЯТА
Централна медицинска библиотека, София, 2018, Електронно издание, 330 с.

Очните дисморфични синдроми са част от редица актуални и глобални проблеми днес. В постгеномната ера интересът към тях се повиши. Броят на дисморфичните синдроми, описани в достъпната литература, вече е огромен (над 7000) и ежедневно се увеличава. При редица дисморфични синдроми с мултиорганно засягане, независимо от етиологията им – екзогенна или генетична, съществува и очен дисморфизъм (при около 800 синдрома).
Дисморфичните синдроми са рядка патология в еже­днев­ната практика на офталмолога, но офталмологът е важен и ценен консултант на пациенти с дисморфизъм. В 60–80% от синдромите с лицев дисморфизъм, независимо от етиологията, са налице различни очни дисморфични прояви – както видими с просто око, така и невидими без специална оптика или апаратура.
Тази монография е предназначена за офталмолози от всички нива на специалността, но и за педиатри, за специалисти по клинична генетика, както и за всички лекари, които искат да се запознаят по-детайлно с очния дисморфизъм в съвременен аспект. Информацията е представена в две основни части – Обща (І) и Специална (ІІ). Текстът е онагледен с таблици (99) и фигури (110), включващи схеми и снимков материал на различни болни с вродени и/или наследствени очни заболявания. Разгледайте тук: http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/1431
_____________________________________________________________________________________________
Ochni bolesti 2018 Цветомир Димитров, Христина Видинова, Красимир Андреев

ОЧНИ БОЛЕСТИ
Учебник за студенти от факултетите по обществено здраве
и медицинските колежи на медицинските университети
Централна медицинска библиотека, МУ, София, 2018, 212 с.

Целта на настоящия учебник е да се създаде съвременно учебно помагало по очни болести за медицинските специалисти, което да дава не само теоретични познания за анатомията, физиологията и основната очна патология, но и да запознае с базови техники на изследване и обгрижване на очно болните, които могат да са полезни в бъдещото поприще на медицинските кадри.
Учебникът включва разделите: Анатомия, Физиология, Основни диагностични методи в офталмологията, Лечение на очните заболявания, Клинична офталмология с разгледана нозология на анатомичен принцип, Слепота и Грижи за очно болните. Последният раздел е важен за работата на медицинските сестри в очните отделения и спомага да се дефинират общите и специфичните грижи за очно болните. Учебникът е онагледен с повече от 50 илюстрации за по-добро и лесно разбиране на разгледания материал.
Това помагало е съобразено с учебната програма на медицинските колежи и факултетите по обществено здраве. То може да послужи на по-широк кръг специалисти, студенти, специализанти, лекари, оптометристи.
Учебникът е одобрен за официално учебно помагало на заседание на Факултетния съвет на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София.

_____________________________________________________________________________________________
Immunofluorescence-book-2018 ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА –  „ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ“  АТЛАС  Под редакцията на д-р Екатерина Иванова-Тодорова, дм. Централна медицинска библиотека,  Медицински университет – София, 2018 г., 116 с.

Това първо издание със заглавие „Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела – „златният стандарт“ е предназначено за специалисти по имунология с интереси в разпознаването и интерпретацията на специфични имунофлуресцентни образи на НЕр-2 клетки, както и за клинични специалисти по ревматология, гастроентерология и онкология относно клиничната релевантност на образите.
Създаването на Атласа се базира върху схващането, че истинското знание се състои не в събирането и съхранението на флуоресцентни образи, а в използването им и в опитите за тълкуването им, което ще доведе до по-голяма възможност за прецизна диагностика при пациенти с различни автоимунни заболявания. Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела – „златният стандарт“ може да изтеглите безплатно на адрес: ivd.bg/atlas/
_____________________________________________________________________________________________

bar555

Книги, издадени от ЦМБ преди текущата година Вижте тук:

Списания, издавани от ЦМБ: Към нашите списания

bar555

Адрес за контакти:
   Централна медицинска библиотека;    ул. “Св. Г. Софийски” № 1,   1431 София;   
тел. 02 952-23-93

bar555

 

 

Последно обновяване: 30.01.2019 г.

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

 

 

 

 

  borderborderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200
bottom line