borderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

journals Списания, издавани от ЦМБ

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково

Изтегли "Абонаментен списък 2017 г."

Към списанията

bar337

 

arrows-red Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

bar337

 

 

 

 

 

 

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10  
  Редакционна и издателска дейност
bar555
arrows
Издания на ЦМБ

bar555
Нови книги, издадени от ЦМБ

Immunofluorescence-book-2018

ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА –  „ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ“  АТЛАС  Под редакцията на д-р Екатерина Иванова-Тодорова, дм. Централна медицинска библиотека,  Медицински университет – София, 2018 г., 116 с.

Това първо издание със заглавие „Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела – „златният стандарт“ е предназначено за специалисти по имунология с интереси в разпознаването и интерпретацията на специфични имунофлуресцентни образи на НЕр-2 клетки, както и за клинични специалисти по ревматология, гастроентерология и онкология относно клиничната релевантност на образите.
Създаването на Атласа се базира върху схващането, че истинското знание се състои не в събирането и съхранението на флуоресцентни образи, а в използването им и в опитите за тълкуването им, което ще доведе до по-голяма възможност за прецизна диагностика при пациенти с различни автоимунни заболявания. Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела – „златният стандарт“ може да изтеглите безплатно на адрес: ivd.bg/atlas/

bar555
Издадохме нова електронна книга:СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИНОВАЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ 30.11-01.12.2017; Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца.Централна медицинска библиотека, МУ-София; 2017, 135 с. Можете да разгледате съдържанието й на този уеб-адрес : http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/1340
bar555
Baleva-M_2017

АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ
Под редакцията на проф. д-р Марта Балева
Централна медицинска библиотека – Медицински университет
София, 2017 г., 236 с.
В последните десетилетия на ХХ век две нови заболявания привличат интереса на учените: синдромът на придобита имунна недостатъчност (HIV/AIDS) и антифосфолипидният синдром (APS). Благодарение на работата на множество авторски колективи по света е отбелязан значителен напредък в изучаването на механизмите, лежащи в основата на тези болести, и начина на лечение.
Антифосфолипидният синдром е автоимунно заболяване, което се характеризира с рецидивиращи артериални и/или венозни тромбози, проблемна бременност, тромбоцитопения и наличие в серума на антитела срещу различни фосфолипиди. Интензивните проучвания върху различни аспекти на APS по света започват още в началото на 80-те години на миналия век и продължават вече повече от 35 години. В България разработките по проблема започват само няколко години след първите световни публикации за APS.
Книгата представя в исторически аспект данните от множеството проучвания на този синдром, включително и резултатите на българските изследователи, част от които съставят авторския колектив. Предназначена е за широк кръг медицински специалисти: имунолози, акушер-гинеколози, ревматолози, кардиолози, нефролози, дерматолози, ендокринолози, инфекционисти, гастроентеролози, неонатолози и др. Достъпна е онлайн като пълен текст на: http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/1349

bar555
Bogov and Lyubomirova

БЪБРЕЦИ И БРЕМЕННОСТ
Принципи на поведение
Под редакцията на
проф. Борис Богов и доц. Мила Любомирова
Централна медицинска библиотека,
Медицински университет, София, 2017, 272 с.

Авторският колектив е съставен от водещи специалисти от МУ – София. Книгата предоставя добре синтезирана, съвременна информация, обхващаща проблема бъбреци и бременност във всичките му аспекти: диагноза, диференциална диагноза, терапевтично поведение, прогноза. Разделите: промени в морфологията и функциите на бъбреците в хода на нормална бременност, образни и имунологични изследвания при бременни с бъбречни заболявания, бременност и остра бъбречна увреда, бременност и хронична бъбречна болест, диабет и бременност, хипертония и бременност, пикочни инфекции при бременни, колагенози и бременност, бременност при  хрониодиализа и след бъбречна трансплантация, противовъзпалителни и имуносупресивни лекарства по време на бременност и кърмене  и др., са разработени на нивото на съвременната световна медицина. Книгата е предназначена за нефролози, акушер-гинеколози, общопрактикуващи лекари и др.

bar555
M-Boyanov-2017

Михаил Боянов с участието на Дениз Бакалов
ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ НА ЩИТОВИДНА, ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИИ ШИЙНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ - Централна медицинска библиотека, 2017, 224 с.

Полезна и навременна разработка, структурирана в две отделни части. Първата съдържа полезна информация за показанията за ТАБ на тиреоидните нодули, техниката на извършването ѝ и основните критерии на цитопатологичната диагноза. Особено внимание е обърнато на ехографската характеристика на тиреоидните нодули и белезите, предсказващи повишен риск за малигненост и определящи необходимостта от извършване на ТАБ при конкретния пациент. Във втората част, на базата на множество примери от ежедневната клинична практика и снимков материал, са показани убедително предимствата и значението на ТАБ под ехографски контрол при диференциалната диагноза на тиреоидните нодули. Представеният атлас илюстрира голямото разнообразие от ехографски образи на тиреоидни нодули с една и съща цитологична характеристика, но и наличието на такива със сходна ехографска характеристика, класифицирани в различни цитопатологични категории. На базата на своята дългогодишна работа и натрупания опит авторът доказва, че именно внимателната и прецизна интерпретация на клинико-лабораторните, ехографските и цитологичните данни е верният път към точната диагноза и последващото поведение при многобройните пациенти с тиреоидни нодули. Ръководството е насочено към всички специалисти от многопрофилния екип (ендокринолози, цитопатолози, хирурзи), свързани с диагностицирането и поведението при пациентите с тиреоидни нодули, с оглед постигане на качествена, навременна и прецизна диагностика, от която зависи резултатът от лечението.

bar555
Ml-Grigorov-2017

Мл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Рунев, Вл. Григоров, Ив. Мазнев,Пл. Гацов, С. Димитров, К. Витлиянова, М. Негрева, Г. Тодоров, М. Цекова,Св. Йовев, Св. Куртев, Т. Донова, В. Томова, Р. Ташева, М. Станева, М. Миланова,С. Найденов, Т. Веков
БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА - под ред. на проф. д-р Младен Григоров, д.м.н. - Централна медицинска библиотека, МУ – София, 2017

Две години след издаването на "Кардиология 2015" на читателите се предлага книгата "Болести на сърдечно-съдовата система", в която се запазва стилът на нейната предшественица, но са застъпени само нозологичните единици, тъй като съществени промени в методите за изследване няма. Предназначена е за кардиолози, интернисти и други медицински специалисти, за специализанти и студенти.

bar555
Rashkov- i Sheitanov

P. РАШКОВ Й. ШЕЙТАНОВ
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Второ допълнено издание
Централна медицинска библиотека, 2017, 264 с.

Ръководството фокусира вниманието на българския лекар към ревматичната патология и обогатява възможностите му относно диагностичния и терапевтичния подход към нея. То включва обща и специална част. В общата част са отразени изследването на ревматично болния и топичната диагностика, отнасяща се за горен и долен крайник, глава, шия и торс. В специалната част на книгата в синтетичен вид и в подходяща за бърза ориентация форма са разгледани диагностичният подход, диференциалната диагноза и основните принципи на лечението при най-важните и често срещани нозологични единици от основните раздели на ревматологията.
Ръководството е предназначено за ревматолози, интернисти, ортопеди, физиотерапевти, общопрактикуващи лекари, невролози, както и за студенти по медицина, за всички, които трябва да придобият основна практическа ориентация за работа с ревматично болни. Във второто издание на ръководството диагностичните таблици са осъвременени.

bar555
Boyanov2017

Михаил Боянов Ендокринни заболявания на хипоталамуса и хипофизата – клинични основи. - София : Централна медицинска библиотека, 2017 . - 224 с.

Книгата е посветена на най-честите ендокринни заболявания на хипоталамо-хипофизната област. В относително съкратен вид са представени най-важните съвременни данни, които да позволят на читателя да разбере същността на често срещаните в практиката нозологични единици и принципите на тяхното повлияване. Книгата е ориентирана към различни читатели – основно ендокринолози от практиката, както и млади лекари, подготвящи се за изпит за зачисляване по специалността „Ендокринология и болести на обмяната“. Книгата би могла да бъде полезна и за студенти или лекари от други специалности (интернисти, неврохирурзи и други) за разширяване и допълване на познанията им. Тя няма за цел да бъде част от поредицата разширени български ендокринологични ръководства, а по-скоро да замести празнотата до появата на още по-подробно изложение, третиращо заболяванията на хипоталамо-хипофизната област.

bar555
obraz-diagn

Шабани, Р., К. Генова, Е. Манов и В. Стойнова Образна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания: Артериална хипертония исхемична болест на сърцето - С., Централна медицинска библиотека, 2015. - 168 с.

Шабани, Р., К. Генова, Е. Манов и В. Стойнова Образна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания: Болести на перикарда и миокарда. Тумори на сърцето. - С., Централна медицинска библиотека, 2017.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ е поредица от ръководства. Първата част – АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО, вече е свободно достъпна и в електронен вариант в репозиториума на Централна медицинска библиотека, МУ – София. (http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/1133) През януари 2017 г. излиза от печат и втора част – БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА И МИОКАРДА. СЪРДЕЧНИ ТУМОРИ. Авторите (д-р Шабани, доц. Стойнова, доц. Генова и доц. Манов) описват съвременните диагностични възможности на образните методи в кардиологията при различните нозологични единици. Разгледани са в детайли ролята на ехо- и Doppler-кардиографията, компютърната и ядрено-магнитнорезонансната томография, приоритетните им възможности, разликите в диагностичната им достоверност и естественото им допълване и надграждане при различните кардиологични заболявания. Обсъдени са диагностични алгоритми, които са от съществено значение за комплексния клиничен подход спрямо патологията в областта на кардиологията. Ръководствата са подходящи за кардиолози, за рентгенолози, за специализанти, както и за всички медици, проявяващи интерес към съвременната кардиология.

bar555

Sestr_grizhi

Стамболова, И. Сестрински    Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания . - София : Централна медицинска библиотека, 2016 . - 207 с.
Основна цел на обучението по „Сестрински грижи при инфекциозно болни” е студентите да получат знания за общите и специфични сестрински грижи при различни инфекциозни заболявания чрез прилагане на сестрински подход – оценка на потребностите и проблемите на пациента и изработване на план за сестрински грижи при инфекциозно болни.
Задачи на учебника:
• Да предостави на студентите теоретични знания в областта на здравните грижи при пациенти с инфекциозни заболявания.
• Да предложи знания относно нормативната база, касаеща превенцията, профилактиката и лечението на инфекциозните болести.
• Студентите да придобият практически умения за идентифициране на инфекциозно заболяване според клиничните и патогномотичните прояви на заразните болести.
• Да се формират умения за прилагане на сестрински подход при полагане на грижи при инфекциозни заболявания в болнични и извънболнични условия.

• Да се формират у студентите умения за сътрудничество и участие в терапевтичния екип в лечебно-диагностичния процес и профилактичните мероприятия.

bar555

bar555

Книги, издадени от ЦМБ преди текущата година Вижте тук:

Списания, издавани от ЦМБ: Към нашите списания

bar555

Адрес за контакти:
   Централна медицинска библиотека;    ул. “Св. Г. Софийски” № 1,   1431 София;   
тел. 02 952-23-93

bar555

Последно обновяване: 14.02.2018 г.

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

 

 

 

 

  borderborderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200
bottom line