borderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200  


Абонаментен списък - 201
9

Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково

Заглавие

Перио-дичност

Годишен
абонамент в лв.

1. Acta Medica Bulgarica  (на англ. език) Open Access

3

30

2. Акупунктура

2

14

3.Български медицински журнал

3

30

4.Детски и инфекциозни болeсти

2

20

5. Ендокринни заболявания

3

21

6.Медицински мениджмънт и здравна политика

4

28

7.Медицински преглед

6

60

8. Неврология и психиатрия

2

14

9. Обща медицина

6

60

10.Сестринско дело

3

30

11.Сърдечно-съдови заболявания

3

30

 
В отдел Научна медицинска информация при ЦМБ се издават и списанията на българските научни дружества по нефрология, ревматология, кардиология и на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

s

 

bar337

За контакти:

Д. Андреева, Сн. Стоянова, Й. Везирова
ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

(сградата пред Администрацията на Александровска б-ца)
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
ул. "Св. Г. Софийски"  № 1, 1431 София

тел. (02) 952-59-20, 952-05-15, 952-16-45, 952-23-93

Стойността на абонамента може да се преведе и с пощенски запис, или по сметка
ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,
BIC код: BPBIBGSF, ЕИК 8313857370087.

 

Изтегли "Абонаментен списък 2019 г."

bar337

Абонаментът може да се осъществи и чрез "Български пощи". Проверете тук:

bar337

 

Авторите, предлагащи публикации за нашите издания трябва да ги подготвят  съобразно следните изисквания:

arrows-red Изисквания към авторите

 

 

arrows-red Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

bar337


arrows-red
ЗАЩО ДА ПУБЛИКУВАТЕ В СПИСАНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

 

Отдел “Научна медицинска информация” е наследник на Центъра за информация по медицина (Център за научна медицинска информация), създаден през 1964 г. – първоначално на пряко подчинение на Министерството на народното здраве и социалните грижи, а впоследствие – част от структурата на Медицинска академия (днес Медицински университет); от 1993 г. – към Централна медицинска библиотека. В Отдела работят висококвалифицирани служители – лекари (с проверена езикова грамотност) и филолози (познаващи медицинската терминология). 43-годишната традиция в обработването на медицински текстове: преводи, рефериране, научна, стилова и библиографска редакция, корекция и предпечатна подготовка, прави звеното уникално в областта на превеждането и издаването на специализирана научна медицинска литература. В периода след 1989 г., когато се преустанови съществуването на повечето отраслови центрове за научна информация в България, а държавните издателства западаха или се ликвидираха, Центърът увеличи както броя на издаваните списания и книги, така и тиражите, и качеството им (семантично и полиграфско). Тенденцията, установяваща се през последните 10 год. в областта на издаването на медицински сборници и списания, показва типично пазарния уклон към печеливши, бързо произвеждащи се научно, езиково и библиографски неиздържани публикации. Масово и безплатно се разпространяват издания от типа рекламно-информационни дайджести, които обслужват по-скоро интересите на фармацевтичните компании, отколкото реалните нужди за четене и публикуване на медицинската общност.
За лекарите, работещи в структурите на медицинските университети в София и страната, нуждаещи се от публикации и от цитати за професионалното си утвърждаване и развитие, е естествен стремежът да търсят изява на страниците на доказано научни, редовно излизащи, авторитетни списания на ниво университетска медицина.
Заглавията от каталога на ЦМБ са познати на няколко поколения български лекари. Те са многопрофилни или тясноспециализирани  научни медицински списания за оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, и за реферативна информация. В тях се представят и различни материали в рубрики като “В помощ на практиката”, „Дискусии в науката”, тематични доклади от научни форуми, консенсуси на научни медицински дружества  и др.
Списанията са включени с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Оригиналните публикации са придружени от резюмета и ключови думи и на английски език, което позволява включването им в чуждестранни информационни системи за рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.).
Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. В редакционните колегии участват изтъкнати български медицински специалисти. Всеки материал, постъпил за публикуване, се рецензира.
Предпечатната подготовка, включваща стилова и библиографска редакция, терминологичен контрол, корекция и форматиране, се извършва от служители на Отдел „Научна медицинска информация” към ЦМБ – МУ, в рамките на рутинните им служебни задължения. Отстраняването на неизбежните в творческия процес грешки от семантично, езиково и техническо естество от рецензенти, редактори и коректори е съвкупност от високоспециализирани и отговорни процеси в полза на авторите.
Прецизното стандартизирано представяне на пристатийните библиографски описания, както и включването на всички оригинални публикации в база данни „Българска медицинска литература”, позволяват точно и бързо предоставяне на публикационни и цитатни справки за нуждите на авторите.

Ивета Митева
ръководител на Отдел
„Научна медицинска информация”

bar337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последно обновяване: 06.12.2018 г.Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

bar337

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140var vertical10var vertical10var vertical10var vertical10var vertical10var vertical10

 

 

  Редакционна и издателска дейност
bar555
arrows
Издания на ЦМБ

Списания, издавани от ЦМБ

При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на ЦМБ. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.

 

spisaniya
Acta Medica Bulgarica (на англ. език)
Списанието е включено в CABI: Global Health Database, в EMBASE/Excerpta Medica и в Scopus
ISSN   0324-1750
Годишнина – 46/2019
Към уеб-страницата на списанието
Свободен достъп до пълни текстове: ТУК

Организационен секретар: д-р Мира Боянова, e-mail: miravankova@abv.bg
Български медицински журнал
ISSN: 1312-2193
Годишнина – 13/2019
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Обща медицина
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase, в EBSCO и в Scopus
ISSN: 1311-1817
Годишнина – 21/2019
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Медицински преглед -
многопрофилно научно издание за оригинални публикации

Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase и в EBSCO
ISSN: 1312-2193
Годишнина – 55/2019
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Ивета Митева, тел. 02-952-23-93, e-mail: iveta_miteva@abv.bg

Акупунктура
Годишнина – 21/2019
ISSN  1311-2759
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Васил Колев, д.ф., тел.(+3592) 9520509,
e-mail:
acupunct_medlib@outlook.com

Детски и инфекциозни болести
Годишнина – 11/2019
ISSN: 1313-762Х
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg

Ендокринни заболявания
Годишнина – 48/2019
ISSN  0324-1475
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: д-р Мира Ванкова, e-mail: miravankova@abv.bg
Facebook: Endo new

Медицински мениджмънт и здравна политика
Годишнина – 50/2019
ISSN  1312-0336
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: д-р Женя Сурчева, тел. 02-952-05-16, e-mail: surcheva_j@abv.bg

Неврология и психиатрия
Годишнина – 50/2019
ISSN  1311-6584
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Магдалена Александрова, тел. 02-952-05-09,
e-mail:
magialexandrova@gmail.com

Сестринско дело
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase
Годишнина – 51/2019
ISSN  1310-7496
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Сърдечно-съдови заболявания
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase и в EBSCO
Годишнина - 50/2019
ISSN 0204-6865
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg

razdelitel-horizontal
arrows
СПИСАНИЯ НА НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СДРУЖЕНИЯ, ИЗДАВАНИ ОТ ЦМБ

Българска кардиология
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Дружеството на кардиолозите в България
Годишнина – 26/2019
ISSN 1310-7488
Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, в т.ч. интервенционна кардиология и кардиохирургия. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, нови разработки и методи, клинични изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, рецензии, клинични изследвания върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството и др.
Главен редактор: доц. Пл. Гацов, ІІ МБАЛ, бул. „Хр. Ботев” № 120, 1202 София, e-mail: plamengatzov@yahoo.com

Организационен секретар: Светла Цветанова тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg

Диагностичен и терапевтичен ултразвук
Издава Българската асоциация по ултразвук в медицината
Годишнина – 27/2019 г.
ISSN: 1310-1153
Жанров и тематичен обхват: представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, хематолози, физиотерапевти, гастроентеролози, уролози и др. В него се публикуват научни обзори и оригинални български статии, казуистика, свързани с ултразвуковата диагностика, както и  резюмета от конгреси и конференции на Българската асоциация по ултразвук в медицината.
Главен редактор: д-р Р. Митова, Университетска болница „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море”, тел. 02 846 33 31, e-mail: rumi.mitova@gmail.com
 
Орг. секретар: В. Цъклева, тел.02-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg
Медицински журнал УМБАЛ "Света Анна"
Издава УМБАЛ "Света Анна" − София АД
Годишнина – 5/2019
ISSN 2367-8046
Жанров и тематичен обхват: Предлага актуална и практична информация, свързана с ежедневната практика от всички области на клиничната медицина – интернистични и хирургични специалности. Фокусира се върху обзорни статии и клинични случаи и по-малко върху оригинални разработки. Застъпени са и останалите форми на научна информация, ориентирани към продължаващо медицинско образование – нови методи, резултати от клинични проучвания, актуални медицински проблеми, споделяне на чуждестранен опит, рецензии на книги и други. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.
Главен редактор: Проф. Д. Раев, Ръководител на Клиника по терапия на вътрешните болести, МБАЛ "СВ. Анна", Ул. Д. Моллов № 1, 1750 София, e-mail: draevbg56@abv.bg

Орг. секретар: Св. Цветанова, 02-952-16-45, е-mail: svetlacim@abv.bg

Нефрология, диализа и трансплантация
Списанието е включено в Scopus и EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Българското дружество по нефрология
Годишнина – 25/2019
ISSN  1312-5257
Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания, в т.ч. диализа и трансплантация. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, консенсуси.
Отговорен редактор: проф. Р. Робева, София, e-mail: rrobeva@yahoo.com

Орг. секретар: В. Цъклева, тел. 02-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Ревматология
Списанието е включено в Scopus и EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Научното дружество по ревматология
Годишнина – 27/2019
ISSN  1310-0505
Жанров и тематичен обхват: отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности, затова представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални и преводни статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги. Двуезично (български и английски).
Главен редактор: проф. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, e-mail: rmstoilov@abv.bg

Орг. секретар: В. Цъклева, тел. 02-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Съвременна медицина
Издава Съюз на българските медицински специалисти
Годишнина –63/2019
ISSN 0562-7192
Жанров и тематичен обхват: Списанието е създадено през 1950 г. като приемник на сп. „Медицински летописи", наследило през 1948 г. периодичното издание на тогавашния Лекарски съюз. Концепцията на списание „Съвременна медицина" е построена върху реалната потребност от съвременни познания в областта на медицината и необходимостта от практическото им приложение в интерес на здравната промоция, профилактика, медицинска етика и здравни грижи. То е поле за изява на български медицински специалисти, емблема за научни постижения, но предоставя възможност за публикуване на материали и на чужди автори.  Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.
Главен редактор:Проф. Б. Богов, Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска", Бул. Св. Г. Софийски № 1, 1750 София, e-mail: bbogov@gmail.com

Орг. секретар: И. Митева, тел. 02-952-23-93, e-mail: iveta_miteva@abv.bg

bar555

Публикации на автори от МУ - София, издадени в предишни броеве на наши списания (с над 2-годишна давност), можете да видите в пълен текст в РЕПОЗИТОРИУМА НА ЦМБ. Проверете тук:

bar555

Нови книги, издадени от ЦМБ ...... Към страницата

bar555
Адрес за контакти: Централна медицинска библиотека;    ул. “Св. Г. Софийски” № 1,  
1431 София;    тел. 02 952-23-9
3

bar555

 

 

 

 

  borderborderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200
bottom line