borderborderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350
top298
 
За да не потънеш в море от безполезна информация,
попитай библиотекаря!

Information Overflow
Отговорът идва до 24 часа!
bottom298
top298
 
Search Търсачка в сайта:
bottom298

 

 

bar140bar140bar140bar-verticalbar140bar140bar-verticalbar140bar140bar145bar140bar25  
  Обслужване на потребителите
bar555
arrows-menue
Регистрация на потребители
 
  • Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни потребители, притежаващи читателска карта.
  • Регистрацията и издаването на читателска карта става при следните условия:

- Студенти – заверена студентска книжка; лична карта;
- Докторанти – лична карта; заповед за докторантура;
- Преподаватели и служители – лична карта; копие от документ, удостоверяващ, че са
  включени в личния състав на университета;
- Външни потребители – лична карта.

  • При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта за текущата година безплатно и указания за ползване на библиотеката. Потребител без читателска карта не се обслужва.
  • При дипломиране, напускане или пенсиониране потребителите от университета се отписват от библиотеката с подпис и печат върху обходен лист.
  • Не се пререгистрират читатели, които имат задължения.
  • При загуба на читателската карта се издава дубликат, който се заплаща.

bar555
arrows-menue Заемане за дома
 
  • Потребителите могат да заемат за дома ограничен брой библиотечни документи, съобразно читателската си категория:

- Студенти – могат да заемат учебници, ръководства за 1 учебна година;
- Преподаватели и служители на Медицинския университет могат да заемат
  до 3 заглавия за срок до 1 месец, само от многоекземплярните фондове;
- Външни потребители, специализанти и докторанти - не могат да заемат
  библиотечни документи за дома.

  • Не се заемат за дома следните библиотечни документи:

-справочници и периодични издания;
-дисертации;
-атласи;
-аудиовизуални и електронни носители на информация.

За информация: Заемна служба-студенти: 02/92301/в.228
                                                                        02/9230250

bar555

arrows-menue Заемане в читалня
 
Читалните се ползват от потребителите съобразно читателската им категория.

- Научна читалня – за специалисти, докторанти, специализанти, преподаватели и
  външни потребители;
- Студентска читалня за студенти;
- Компютърна зала – за всички категории потребители за достъп до електронни
  ресурси, бази данни, мултимедии. Интернет достъп е осигурен само за служители
   на Медицински Университет- София.

  • Собствени книги или периодични издания се обявяват при внасяне в читалните.
  • За книги и списания, които читателите желаят да ползуват в читалните в съботни дни се прави поръчка от предишния ден.

За информация: научна читалня : 02/9230250
                               студентска читалня: 02/92301/в.228

bar555

arrows-menue Междубиблиотечно заемане
 


Доставя специално за вас необходимите документи /книга или статия/ от други библиотеки в страната, ако не ги намирате във фондовете на ЦМБ.

За информация: 02/92301/в. 498 

bar555

arrows-menue Международно междубиблиотечно заемане
 


Набавя необходимите ви документи
/книги и статии/ от други библиотеки в чужбина. Доставените документи се заплащат по цените на чуждестранните библиотеки плюс пощенските разходи.

За информация: 02/92301/ в. 498  

bar555

arrows-menue Електронна доставка на документи
 


Получавате във вашата електронна поща, под формата на PDF файл желаните от вас статии, сборници или глави от книги.

За информация: 02/92301/в. 498  


bar555

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia

 

Последно обновяване:01.02.2013 г. 
  borderborderborderborder
bottom line