borderborderborderborderborderborderborderborderborderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NABIS
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от други академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10  
  Новини и събития
bar555
arrows-menue Започна абонирането за нашите издания:
научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. Изтегли "Абонаментен списък 2019 г."
arrows-menue Заемането на учебникова литература за вкъщи
за новата учебна година 2018/2019 г. ще започне от м. септември
bar555
arrows-menue

ОТ 15.10.2018 г. БИБЛИОТЕКАТА  Е  С РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник – Петък   ОТ 8.00 ч. ДО 19 ч. Събота и неделя: неработни дни.

bar555
arrows-menue Възстановен е достъпът до БД SCOPUS. Отново можете да проверите както наличието на различни публикации, така и къде и кога Ваш труд е била цитиран. Вижте ТУК
bar555
arrows-menue Стартираме мобилна версия на сайта на ЦМБ. Можете да я посетите от началната страница, най-десен бутон на главното меню отгоре). Пробвайте и оттук! http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_Sofia_Mobile/index_mobi.html
bar555
arrows-menue Новоиздадена от ЦМБ книга: ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА –  „ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ“  АТЛАС  Под редакцията на д-р Екатерина Иванова-Тодорова, дм. Централна медицинска библиотека,  Медицински университет – София, 2018 г., 116 с. Вижте повече за нея:
bar555
arrows-menue Наскоро издадената от ЦМБ книга "Антифосфолипиден синдром" под редакцията на проф. М. Балева е вече достъпна и онлайн като пълен текст. Разгледайте я: http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/1349
bar555
arrows-menue Издадохме нова електронна книга:СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИНОВАЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ 30.11-01.12.2017; Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца.Централна медицинска библиотека, МУ-София; 2017, 135 с. Можете да разгледате съдържанието й на този уеб-адрес : http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/1340
bar555
arrows-menue Оформяне на научни публикации за издания на ЦМБ - нови правила Повече....
bar555
arrows-menue РазгледайтеПравила за ползване на Централна медицинска библиотека при Медицински университет - София" ТУК
bar555
arrows-menue Български списания с импакт-фактор - за 2016 г. ....Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:

bar555

arrows-menue EbscoHost MEDLINE Complete   Ebsco-host
 

Абонамент на MEDLINE Complete през платформата EbscoHost.

https://search.ebscohost.com/login.asp

bar555
arrows-menue Възстановен достъп до MEDLINE и до пълни текстове през платформата OVID
 
EU

Достъпът до MEDLINE и до пълните текстове на около 60 списания в OVID през университетската мрежа е възстановен по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001  „Нови възможности за лекарите в България” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Evropeiski  socialen fond

IP-достъп; разгледайте възможностите на адрес:
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Вход към пълнотекстовите източници:
http://demo.ovid.com/custom/musofia/

bar555
arrows-menue Линк, позволяващ да стартирате процес за представяне на Вашето списание в PubMed
http://www.scielo.org/php/level.php?lang=en&component=42&item=30
bar555
  ВАЖНО!
bar555
arrows-menue
Дигитална библиотека на ЦМБ 

• По проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-София”, договор BG 161РО 001/1.1-07/2009/012 и  съгласно „Схема за безвъзмездна финансова помощ” по Оперативна програма “Регионално развитие” - 2007-2013 г.,  ЦМБ е ремонтирана и оборудвана с нова техника.
• Освен наличните 20 компютъризирани работни места в компютърната зала, в Студентската читалня са създадени 10 нови допълнителни.
• Осигурени са 2 работни места за дигитализация, всяко от което включва специализиран скенер на фирма Quidenius Technologies и две компютърни конфигурации с инсталиран софтуер за четене и разпознаване на сканираните материали във формат 450 dpi.
• Съхранението им се извършва на сървър, използващ софтуер  DocuWare.
• По същия проект са закупени машини, които формират т.нар. „Прес-център” – модерни копирни машини: монохромна производствена машина DEVELOP ineo 950 и цветно А3 многофункционално устройство DEVELOP ineo+ 654. За една минута машината може да отпечати 95 страници във формат А4 и да сканира 75 оригинала. Многофункционалното устройство DEVELOP ineo+ 654 може да сканира със скорост от 180 оригинала за минута в черно-бяло или в цвят.
•С помощта на тези устройства  част от издаваните в ЦМБ списания са самостоятелно предпечатно оформени и са тиражирани. С това издателската ни работа става по-гъвкава, списанията излизат в срок, а на Медицински университет – София се спестяват средства от обществени поръчки за избор на печатници.

Дигитализирани колекции
Започнахме с най-старите масиви, с цел опазването им:
• Правилници, годишници
• Статистически данни
• Български периодични издания и книги

• До момента са сканирани известни български медицински списанията в пълната им периодичност от 1923 г. със заглавия като: “Медицински преглед”; “Детско здраве”; “Фелдшер”; “Зъболекарска мисъл”; “Архив на главната дирекция на Народното здраве” Сканирани са и много книги, както и новоиздадени учебници и ръководства .

Можете да прегледате дигитализираните източници чрез вътрешната мрежа на е-Библиотеката (от МУ София) .


bar555
arrows-menue
Покана към преподавателите и изследователите от МУ - София

Във връзка с изграждане на Eлектронен репозиториум на ЦМБ приканваме преподавателите от МУ-София да предоставят в библиотеката екземпляр от своите монографии, учебници, учебни помагала, дисертации и автореферати. Повече информация - в отдел Научна медицинска информация и на сайта ни. Разгледайте събраното до момента


bar555
arrows-menue
Използване на базата данни Scopus за библиометричен анализ

С въвеждането си през м. ноември 2004 г., Scopus бързо се превръща в инструмент от първостепенна необходимост за иформационните специалисти и изследователите, които издирват и проследяват академичната, техническа, медицинска и социално-научна литература. Scopus обхваща над 15 000 издания на над 4 000 издатели от целия свят, позволявайки издирването на цитации в мащаб, невъзможен за самостоятелна реализация от друга база данни. Повече....

bar555
arrows-menue
Български пълнотекстови уеб-ресурси на страницата на ЦМБ

Продължава изграждането на Eлектронен репозиториум на ЦМБ. До края на 2017 в него влизат над 1200 документа.

bar 337
През страницата на ЦМБ е осигурен достъп и до подбрани материали за обучавящите се в МУ - София. Дигитална колекция в помощ на обучението (на български език)

bar555

arrows-menue
Ползване на медицински бази данни извън сградата на ЦМБ

За ползване на медицински бази данни от преподаватели и студенти извън сградата на ЦМБ можете да се свържете с г-н Иван Александров в библиотеката или на тел. 2 9542914


bar555
arrows-menue
Новополучени издания

Нови книги
arrows-smal
Към списъка с книги
Книгите са изложени във витрината за нови книги пред научна читалня

bar555

Нови издания на СЗО
arrows-smal
Към списъка

bar555


Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

Последно обновяване: 10.10.2018 г. 
  borderborderborderborderborderborderborderborderborderborderborder
bottom line