borderborderborderborderborderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350


шдз350

NABIS
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от други академични библиотеки в България!

bottom350


 

 

 

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar140bar140bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar145bar-verticalbar-verticalbar140bar145bar140bar-verticalbar-verticalbar25bar25bar25bar25bar25bar25bar25bar25bar25bar10bar10  
 
Бази данни

bar555
arrows-menue Автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература” - БМЛ
 


В ЦМБ от 1993 г. се изгражда и функционира автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература”. Тя съдържа библиографска информация за оригинални научни статии от всички налични в библиотеката многопрофилни или тясноспециализирани  български научни медицински списания и сборници. Базата данни се актуализира текущо и постоянно се обогатява. Включени са статии и обзори от български и чужди автори от авторитетни български списания на ниво университетска медицина, както и мемория (персоналии), статии за Александровска болница и МУ-София. В базата данни са включени над 24500 статии от над 150 български медицински списания и сборници, като броят им се увеличава непрекъснато. Търсенето в нея се осъществява чрез електронния каталог при посочване на параметър "Статии".

Повече за базата данни....

bar555

arrows-menue

Ползване на медицински бази данни извън ЦМБ

 


За ползване на медицински бази данни от преподаватели и студенти извън сградата на ЦМБ изпратете е-мейл на адрес: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg или се обадете на Иван Александров в библиотеката на тел. 02 9542914.

bar555

arrows-menue
OVID MEDLINE и пълни текстове
Ovid Health Logo
 
   
EU

Он-лайн достъп до MEDLINE и до пълните текстове на около 60 списания в OVID през университетската мрежа е осигурен по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001  „Нови възможности за лекарите в България”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Evropeiski  socialen fond

IP-достъп на:
http://ovidsp.tx.ovid.com/

ЕBM reviews-Cochrane database of Sistematic Reviews - http://ovidsp.tx.ovid.com/
Journals@Ovid Full Text  -  http://ovidsp.tx.ovid.com/
Books @ Ovid - http://ovidsp.tx.ovid.com/

Азбучен списък на абонираните продукти (в MS-Word формат)

bar555

arrows-menue EbscoHost   Ebsco-host
 

Aбонамент на MEDLINE Complete през платформата EbscoHost.

https://search.ebscohost.com/login.asp


 Повече прочетете на списък на изданията в базата и ръководство за потребителя.


bar555
arrows-menue

SpringerLink

  SpringerLink
 


SpringerLink-Life sciences
- https://link.springer.com/search

SpringerLink-Medicine  -  https://link.springer.com/search

bar555

 

arrows-menue Научно-изследователски бази данни, лицензирани от Министерството на образованието и науката
  Министерството на образованието и науката е осигурило национален лиценз за ползване на следните бази данни:
1. Web of Science - http://www.webofknowledge.com/(Thomson Reuters) Web of science
razdelitel 330
  Elsevier
2. SciVerse®Science Direct ®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier) ScienceDirect
3. SciVerse®Scopus® - http://www.scopus.com/(Elsevier) Scopus
Всички горепосочени бази данни са достъпни от компютри от мрежата на МУ-София, както и от компютри свързани с мрежата на МУ-София.

bar555

arrows-menue IP Point - "мини" информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост
 

Патентна и друга информация в сферата на индустриалната собственост.
Консултатнт: Стефка Иванова.

Достъп до:
ESPACE - база данни за патенти в Централна и Източна Европа.
TRACES - база данни за регистрирани търговски марки в Централна и Източна Европа.

bar555

arrows-menue

Временен достъп до уеб-страници, даващи достъп до пълнотекстови публикации

 


повече ......

bar555

arrows-menue

Използване на базата данни Scopus за библиометричен анализ

 

БД Scopus обхваща над 15 000 издания на 4000 издатели от целия свят, позволявайки издирването на цитации в мащаб, невъзможен за самостоятелна реализация от друга база данни. Повече...

bar555

arrows-menue

Ресурси в помощ на потребителите

 


Научни ресурси и информация за базите данни на издателство Elsevier - Science Direct и Scopus и Ръководства за потребители

ScienceDirect - Презентация на новите възможности - октомври, 2014 г.

ScienceDirect - Ръководство за потребители.
http://www.files.sciverse.com/documents/pdf/Elsevier_ScienceDirect_User_Guide_Bulgarian.pdf

SCOPUS - Ръководството за потребители

Български списания с импакт-фактор - за 2016 г. ....Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:

bar555

 

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia

Последно обновяване: 27.11.2018 г.  borderborderborderborderborderborderborder
bottom line