borderborderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbarbar  
  Аналитико-синтетична обработка на публикации
bar555
arrows-menue

Изграждане на автоматизирани библиографски каталози на български и чуждоезични книги


Днес ролята на университетските библиотеки като научно-образователни звена е все по-голяма. Чрез техническата си модернизация те разкриват нов вид демократичен достъп до библиографски и пълнотекстови електронни ресурси в подкрепа но научните изследвания. Така посредством активна организационна дейност библиотеката се превръща както в богат ресурсен център, така и в партньор в ефективния  изследователски процес. В динамиката на пазара на информация насоките за развитие се задават най-вече от напредъка на комуникационните технологии.

От 1993 г. в Централна медицинска библиотека работи автоматизирана система за въвеждане и търсене на медицинска литература.

Поддържа се автоматизиран каталог, който съдържа систематизирана информация на новопостъпилите български и чуждоезични книги- монографии, дисертации, учебници, справочна литература, атласи, конгресни материали и издания на Световната здравна организация.Ретроспективно се  въвеждат и книги от фонда на библиотеката преди изграждането на автоматизираната система.

За читателите, които търсят литература, постъпила в ЦМБ преди 1993 г., са на разположение авторски и систематичен каталог на класически каталожни картички.

Всеки запис в автоматизирания каталог съдържа пълно библиографско описание на книгата
    - автор,
    - заглавия,
    - издателство,
    - ISBN и
    - други данни
,
по които потребителите могат да извършват търсене. Предметните рубрики са на български и английски и са аналог на рубриките, използвани при търсенето в MEDLINE.

Изработват се и се поддържат “Бюлетин на новите книги”, “Бюлетин нови дисертации”, “Бюлетин издания на СЗО и “Бюлетин нови материали от конгреси”, които могат да се видят в страницата на библиотеката.

 
bar555
arrows-menue

Изграждане на автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература” - БМЛ

От 1993 г. в ЦМБ се изгражда и функционира автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература”. Тя съдържа библиографска информация за оригинални научни статии от всички налични в ЦМБ многопрофилни или тясноспециализирани  български научни медицински списания и сборници. Базата данни се актуализира текущо и постоянно се обогатява. Включени са статии и обзори от български и чужди автори от авторитетни български списания на ниво университетска медицина, както и мемория (персоналии), статии за Александровска болница и МУ-София. В базата данни са включени над 43000 статии от над 150 български медицински списания и сборници, като броят им се увеличава непрекъснато. Всеки запис на статия съдържа сигнатурата на списанието в нашата библиотека, в което е публикувана статията, както и идентификационния код на списанието в международната система за регистрация на периодичните издания  (ISSN), авторите, оригиналното и преводно заглавие (ако има) на статията, библиографски данни, предметна рубрика и ключови думи на статията, пристатийна библиография (цитации).
За индексиране и предметизиране на статиите се използва контролиран речник на биомедицинските термини, както и медицински предметни рубрики /MeSH/, които се използуват и при търсенето в MEDLINE.
  Статиите са обработени аналитико-синтетично, което позволява на потребителите да извършват търсене в автоматизирания каталог на ЦМБ по:

“Заглавие на статията
 “Автори”
“Предметни рубрики
“Ключови думи” (по Medical Subject Headings – MEDLINE)
 “Тематични рубрики” (публикации на МУ - София и на всички Университетски болници – София - засега от 2004 г. до 2007 г.)
 “За него/за нея” (информация за персоналии, юбилеи на български лекари, in memoriam и др.)
 “Източник периодика” (заглавие на списанието, в което е публикувана статията)
 “Всички думи” (търси във всички полета)

Включването на всички оригинални публикации в база данни „Българска медицинска литература”, позволяват точно и бързо предоставяне на публикационни и цитатни справки за нуждите на авторите. В отдела се извършват и автоматизирани библиографски справки в база данни „Българска медицинска литература” по заявка на потребителя.

bar555
 

 

Последно обновяване: 01.02.2013 г

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia 

  borderborderborderborder
bottom line