Mobirise

Централна медицинска библиотека, МУ-София 

За нас  


Поглед към историята 

Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е с 90-годишна история. Основана е през 1918 г., а от 1968 г. е и депозитна библиотека по медицина.
ЦМБ разполага с книжен фонд от над 300 000 тома, както и с дигитален архив на стари медицински издания. Читателите имат възможност за самостоятелно ползване на всички информационни източници целодневно и безплатно. Оборудвани са научна читалня с 35 места, студентска с 40 и компютърна зала с 16 места. Осигурен е съвременен софтуер за цялостна автоматизация на библиотечната дейност.
От създаването си ЦМБ обезпечава с библиотечно-информационно обслужване учебния, преподавателския и научноизследователския процес в Медицинския университет – София.

Основни дейности 
  • Комплектува, каталогизира, обработва аналитично, индексира и предоставя литература по медицина, дентална медицина и фармация с цел осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност на МУ - София
  • Осъществява сътрудничество и обмен с научни институции и организации в страната и чужбина
  • Извършва тематични, библиографски и фактографски справки
  • Издирва и доставя първични документи от електронни бази данни
  • Участва в междубиблиотечното заемане и електронна доставка на документи
  • Провежда обучение на потребители за работа с електронни продукти и информационни ресурси
  • Осъществява издателска и редакционна дейност;
  • Изгражда институционален репозиториум на публикувани научни трудове;
  • Създава дигитален архив на стари медицински издания;
  • Изработва филми, снимки, диапозитиви и постери за онагледяване на учебната и научна работа на МУ - София.

    

Библиотеката осъществява дейността си в съответствие с:

Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!