Website Maker

Централна медицинска библиотека - МУ София

Обслужване на потребителите

Регистрация на потребители 
  •  Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни потребители, притежаващи читателска карта.
  •  Регистрацията и издаването на читателска карта става при следните условия: 
- Студенти – заверена студентска книжка; лична карта;
- Докторанти – лична карта; заповед за докторантура;
- Преподаватели и служители – лична карта; копие от документ, удостоверяващ, че са   включени в личния състав на  университета;
- Външни потребители – лична карта.

  •  При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта за текущата година безплатно и указания за ползване на библиотеката. Потребител без читателска карта не се обслужва.
  •  При дипломиране, напускане или пенсиониране потребителите от университета се отписват от библиотеката с подпис и печат върху обходен лист.
  •  Не се пререгистрират читатели, които имат задължения.
  •  При загуба на читателската карта се издава дубликат, който се заплаща.

Заемане за дома
  • Потребителите могат да заемат за дома ограничен брой библиотечни документи, съобразно читателската си категория:
- Студенти – могат да заемат учебници, ръководства за 1 учебна година;
- Преподаватели и служители на Медицинския университет могат да заемат   до 3 заглавия за срок до 1 месец, само от
  многоекземплярните фондове;
- Външни потребители, специализанти и докторанти - не могат да заемат   библиотечни документи за дома. 

  •     Не се заемат за дома следните библиотечни документи: 
- справочници и периодични издания;
- дисертации;
- атласи;
- аудиовизуални и електронни носители на информация.

За информация: Заемна служба-студенти: 02/9230/в.228  и   02/9230250

Заемане в читалня 
Читалните се ползват от потребителите съобразно читателската им категория.

-  Научна читалня – за специалисти, докторанти, специализанти, преподаватели и
  външни потребители;
-  Студентска читалня – за студенти;
-  Компютърна зала – за всички категории потребители за достъп до електронни
  ресурси, бази данни, мултимедии. Интернет достъп е осигурен само за служители
   на Медицински Университет- София.

    Собствени книги или периодични издания се обявяват при внасяне в читалните.
    За книги и списания, които читателите желаят да ползуват в читалните в съботни дни се прави поръчка от предишния ден.

За информация: научна читалня : 02/9230250 
                               студентска читалня: 02/9230/в.228

Междубиблиотечно заемане 
Доставя специално за вас необходимите документи /книга или статия/ от други библиотеки в страната, ако не ги намирате във фондовете на ЦМБ.

За информация: 02/9230/в. 498 

Международно междубиблиотечно заемане 
Набавя необходимите ви документи /книги и статии/ от други библиотеки в чужбина. Доставените документи се заплащат по цените на чуждестранните библиотеки плюс пощенските разходи.

За информация: 02/92301/ в. 498     

Електронна доставка на документи
Получавате във вашата електронна поща, под формата на PDF файл желаните от вас статии, сборници или глави от книги.

За информация: 02/9230/в. 498  Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!