Web Page Builder

Централна медицинска библиотека - МУ София
 
Новини от ЦМБ    


Поради повишения интерес към публикуване на материали в наши издания съобщаваме:
При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии   на    изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на  ЦМБ. С  приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.


Възможност на онлайн - ползване на някои учебници! Желаещите трябва да изпратят е-мейл от ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АДРЕС до i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg с трите имена, месторабота или курс (за студентите), желани username и password. След регистрация на сървъра на ЦМБ се осигурява онлайн-достъп до учебниците. Заявка може да се направи и в сградата на ЦМБ с валидна читателска карта при Иван Александров.


Абониране за нашите списания за следващата година. Вижте Абонаментен списък 2019 тук! 


От 15 октомври 2018 ЦМБ ще работи с  работно време от 8.00 до 19.00 ч. Почивни дни: събота и неделя. 


НОВИ КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ОТ НАС 


КАРДИОЛОГИЯ 2019. Под ред. на проф. д-р Мл. Григоров, дмн. Второ преработено и допълнено издание.  ЦМБ, МУ – София, 536 с.
Написана от голям авторски колектив (39 автори) и посветена на създателите на българската кардиологична школа, книгата е предназначена за кардиолози, интернисти и други медицински специалисти, за специализанти и студенти. Основните класически правила в кардиологията са обогатени с новостите в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Материалът е актуализиран включително с постановки и препоръки от Конгреса на Европейското дружество по кардиология (ESC) в Мюнхен през октомври 2018 г.


С. Кюркчиев, Д. Кюркчиев
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – ИМУНОМОДУЛАТОРНА АКТИВНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
С., Централна медицинска библиотека, 2019, 220 с.
Целта на тази монография е да се представят пред медицинската общественост съвременното състояние на концепцията на стволовите клетки, както и имунорегулаторните възможности на мезенхимните стволови клетки, които определят възможностите за клиничното им приложение.
Твърде честото и произволно използване на термина „стволови клетки“ показва непознаване на особената сложност на проблема за стволовите клетки, техните основни характеристики и свойства. Така един клон от новата, бързоразвиваща се област на медицинската наука може да бъде компрометиран, защото се пораждат неоправдани надежди, които лесно могат да преминат в разочарование и отрицание.
Въпреки че са разгледани общите свойства на стволовите клетки, както и отделните видове, за основен предмет на монографията са избрани само един вид стволови клетки, а именно мезенхимните стволови клетки (MSC), защото те са били обект на изследвания от авторите в продължение на 14 години, защото са твърде обещаващи в своите различни приложения и защото крият в същината си все още неразкрити свойства, маркери и функции.
Очевидно е, че знанията за стволовите клетки и в частност за мезенхимните стволови клетки се развиват и обогатяват прогресивно и се създава основата за разработване на нови подходи за лечение, за конструиране на биосъвместими изкуствени органи с оглед възстановяване и поддържане здравето на човека и качеството на неговия живот. Надеждата на авторите е книгата да допринесе в този процес. 


К. Витлиянова, Р. Ташева, М. Негрева 

КЛИНИЧНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ  Централна медицинска библиотека, МУ, София, 2018, 392 с. 

В това ръководство по ехокардиография, написано въз основа на големия научен и практически опит на авторите, са разгледани задълбочено възможностите на ехокардиографията в оценката на сърдечния цикъл с подробен анализ на систолната и диастолната функция, механиката на миокарда и синхрона в съкращението на сърцето. На тази база подробно са описани ехокардиографските характеристики на заболяванията на сърцето, при които има съответния ултразвуков образ (вродени и продибити сърдечни пороци, кардиомиопатии, възпалителни заболявания, болести на аортата, сърдечни тумори и маси). Описанията са обвързани клинично и хемодинамично, а приложените фигури са убедителни. Ръководството е много полезно, тъй като ехокардиографията днес е изключително нужна за кардиолога и е неразделна част от диагностичната тройка в кардиологията: клиничен преглед, ЕКГ, ехокардиография.

През последните години се натрупаха някои изменения и допълнения в конвенционалната трансторакална ехокардиография. Това наложи актуализация и систематизиране на наличната литература. Настоящата книга няма за цел да разгледа всички ехокардиографски методики, а по-скоро да се фокусира върху  трансторакалната ехокардиография в ежедневната клинична практика. Използваните методи и референтни стойности съответстват на препоръките на Европейската асоциация по сърдечно-съдово изобразяване (EACVI). Книгата е насочена към специализанти по кардиология, практикуващи кардиолози, както и към всеки с интерес към ехокардиографската методика.    Оформяне на научни публикации за издания на ЦМБ -  правила
Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмисляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последователност, стегнат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. Научното изложение се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови форми (статия, обзор, описание на случай, резюме). ....
Изтегляне на пълния текст във формат PDF


Списания, издавани от ЦМБ 
Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково.  
Разгледайте за кое от тях можете да се абонирате:


Адрес за контакти с редакционния отдел:    
Централна медицинска библиотека; ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София; 
тел. 02 952 23 93 (Главен редактор)


Публикации на автори от МУ - София, издадени в предишни броеве на наши списания (с над 2-годишна давност), можете да видите в пълен текст в РЕПОЗИТОРИУМА НА ЦМБ. Проверете тук:

Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!