Website Generator

Централна медицинска библиотека - МУ София


Издания на ЦМБ  
 
Списания на ЦМБ

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. 

При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на ЦМБ. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.

Acta Medica Bulgarica (на англ. език)
Списанието е включено в CABI: Global Health Database, в EMBASE/Excerpta Medica и в Scopus
Годишнина – 46/2019
ISSN 0324-1750 
Периодичност: 3 бр./год. ; Годишен абонамент: 30 лв.
Към уеб-страницата на списанието
Свободен достъп до пълни текстове:ТУК  
Организационен секретар:  д-р Мира Боянова, e-mail: miravankova@abv.bg


Български медицински журнал
ISSN: 1312-2193
Годишнина – 13/2019 
Периодичност: 3 бр./год. ; Годишен абонамент: 30 лв.
Към уеб страницата на списанието  
Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg


Обща медицина
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase, в EBSCO и в Scopus
ISSN: 1311-1817
Годишнина – 21/2019
Периодичност: 6 бр./год. ; Годишен абонамент: 60 лв.
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg 


Медицински прегледмногопрофилно научно издание за оригинални публикации
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase и в EBSCO
ISSN: 1312-2193
Годишнина – 55/2019 
Периодичност: 6 бр./год. ; Годишен абонамент: 60 лв.
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: Ивета Митева, тел. 02-952-23-93, e-mail: iveta_miteva@abv.bg


Акупунктура
Годишнина – 21/2019
ISSN 1311-2759 
Периодичност: 2 бр./год. ; Годишен абонамент: 14 лв.
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: Васил Колев, д.ф., тел.(+3592) 9520509, e-mail: acupunct_medlib@outlook.com 


Детски и инфекциозни болести
Годишнина – 11/2019
ISSN: 1313-762Х 
Периодичност: 2 бр./год. ; Годишен абонамент: 20 лв.
Към уеб страницата на списанието;
Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg 


Ендокринни заболявания
Годишнина – 48/2019
ISSN 0324-1475
Периодичност: 3 бр./год. ; Годишен абонамент: 21 лв
Към уеб страницата на списанието
Организационен секретар: д-р Мира Боянова, e-mail: miravankova@abv.bg
Facebook: Endo new


Медицински мениджмънт и здравна политика
Годишнина – 50/2019 
ISSN 1312-0336 
Периодичност: 4 бр./год. ; Годишен абонамент: 28 лв
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: д-р Женя Сурчева, тел. 02-952-05-16, e-mail: surcheva_j@abv.bg


Неврология и психиатрия
Годишнина –50/2019
ISSN 1311-6584 
Периодичност: 2 бр./год. ; Годишен абонамент: 14 лв
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: Магдалена Александрова, тел. 02-952-05-09,
e-mail: magialexandrova@gmail.com


Сестринско дело
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase
Годишнина – 51/2019
ISSN 1310-7496 
Периодичност: 3 бр./год. ; Годишен абонамент: 30 лв
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg


Сърдечно-съдови заболявания
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase и в EBSCO
Годишнина - 50/2019
ISSN 0204-6865 
Периодичност: 3 бр./год. ; Годишен абонамент: 30 лв
Към уеб страницата на списанието 
Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail:  svetlamu@mail.bg 

Към актуалния абонаментен списък 


СПИСАНИЯ НА НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СДРУЖЕНИЯ, ИЗДАВАНИ ОТ ЦМБ


Българска кардиология
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Дружеството на кардиолозите в България
Годишнина – 26/2019; ISSN 1310-7488
Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, в т.ч. интервенционна кардиология и кардиохирургия. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, нови разработки и методи, клинични изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, рецензии, клинични изследвания върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството и др.
Редакционна колегия: Главен редактор: доц. Пл. Гацов, ІІ МБАЛ, бул. „Хр. Ботев” № 120 , ІІ МБАЛ, бул. „Хр. Ботев” № 120, 1202 София, e-mail: plamengatzov@yahoo.com
Организационен секретар: Светла Цветанова тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg 


Диагностичен и терапевтичен ултразвук
Издава Българската асоциация по ултразвук в медицината
Годишнина – 27/2019 г. ;  ISSN: 1310-1153
Жанров и тематичен обхват: представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, хематолози, физиотерапевти, гастроентеролози, уролози и др. В него се публикуват научни обзори и оригинални български статии, казуистика, свързани с ултразвуковата диагностика, както и резюмета от конгреси и конференции на Българската асоциация по ултразвук в медицината.
Редакционна колегия: Главен редактор: д-р Р. Митова, Университетска болница „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море”, тел. 02 846 33 31, e-mail: rumi.mitova@gmail.com 
Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел.02-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg 


Медицински журнал УМБАЛ "Света Анна"
Издава УМБАЛ "Света Анна" − София АД
Годишнина – 5/2019; ISSN 2367-8046
Жанров и тематичен обхват: Предлага актуална и практична информация, свързана с ежедневната практика от всички области на клиничната медицина – интернистични и хирургични специалности. Фокусира се върху обзорни статии и клинични случаи и по-малко върху оригинални разработки. Застъпени са и останалите форми на научна информация, ориентирани към продължаващо медицинско образование – нови методи, резултати от клинични проучвания, актуални медицински проблеми, споделяне на чуждестранен опит, рецензии на книги и други. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.
Редакционна колегия: Главен редактор: Проф. Д. Раев, Ръководител на Клиника по терапия на вътрешните болести, МБАЛ "СВ. Анна", Ул. Д. Моллов № 1, 1750 София, e-mail: draevbg56@abv.bg  
Организационен секретар: Св. Цветанова, 02-952-16-45, е-mail: svetlacim@abv.bg 


Нефрология, диализа и трансплантация
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Българското дружество по нефрология
Годишнина – 25/2019;  ISSN 1312-5257
Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания, в т.ч. диализа и трансплантация. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, консенсуси.
Редакционна колегия: Отговорен редактор: проф. Р. Робева, София, e-mail: rrobeva@yahoo.com
Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел. 02-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg 


Ревматология
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Научното дружество по ревматология
Годишнина – 27/2019;  ISSN 1310-0505
Жанров и тематичен обхват: отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности, затова представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални и преводни статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги. Двуезично (български и английски).
Редакционна колегия: Главен редактор: проф. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, e-mail: rmstoilov@abv.bg
Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел. 02-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg 


Съвременна медицина
Издава Съюз на българските медицински специалисти
Годишнина –63/2019; ISSN 0562-7192
Жанров и тематичен обхват: Списанието е създадено през 1950 г. като приемник на сп. „Медицински летописи", наследило през 1948 г. периодичното издание на тогавашния Лекарски съюз. Концепцията на списание „Съвременна медицина" е построена върху реалната потребност от съвременни познания в областта на медицината и необходимостта от практическото им приложение в интерес на здравната промоция, профилактика, медицинска етика и здравни грижи. То е поле за изява на български медицински специалисти, емблема за научни постижения, но предоставя възможност за публикуване на материали и на чужди автори. Уебсайтът на списанието е с отворен достъп.
Главен редактор: Проф. Б. Богов, Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска", Бул. Св. Г. Софийски № 1, 1750 София, e-mail: bbogov@gmail.com 
Орг. секретар: И. Митева, тел. 02-952-23-93, e-mail: iveta_miteva@abv.bg 

________________________________________________________________________________________________


Адрес за контакти:    
Централна медицинска библиотека; ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София; 
тел. 02 952-23-93 (Главен редактор); e mail:
iveta_miteva@abv.bg 

________________________________________________________________________________________________

Публикации на автори от МУ - София, издадени в предишни броеве на наши списания (с над 2-годишна давност), можете да видите в пълен текст в РЕПОЗИТОРИУМА НА ЦМБ Проверете тук:

________________________________________________________________________________________________

Нови книги, издадени от ЦМБ 
Към страницата с нови книги  


Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!