korica

 

 

За списанието

Списание "Акупунктура"
Издание на ЦМБ - МУ София; Годишнина – 21/2019; ISSN  1311-2759


Жанров и тематичен обхват: оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: традиционната китайска медицина и на съвременните методи за третиране на акупунктурните точки.

Редакционна колегия: д-р Е. Илиев, главен редактор, д-р С. Еленкова - научен секретар; д-р Р. Коцева, доц. д-р П. Попиванов, д.м.

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
служебeн телефон: (+3592) 9520509
e-mail:
acupunct_medlib@outlook.com

 

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите с началните фрази. След 24 месеца от публикуването рефератите стават достъпни като пълен текст в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.