how to make a site

Списание "МП – СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ", е познато на няколко поколения български лекари. То излиза вече 49 години и е специализирано научно медицинско издание, предимно за оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, но се публикуват и реферати на чуждестранни материали, представящи новости в тази област от медицинската наука. Списанието е със строго научен характер. Изискванията към авторите са според стандартите на българската научна медицинска периодика. Редакционната колегия на изданието се състои от изтъкнати български кардиолози. Всеки материал, постъпил за публикуване в сп. “МП – СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, се рецензира. Стремежът на редакционната колегията и на издателя е българските кардиолози да получат едно редовно излизащо, авторитетно списание, отговарящо на нивото университетска медицина.


Тематичният обхват на списанието включва материали в областта на КАРДИОЛОГИЯТА – вътрешни болести, ДЕТСКАТА КАРДИОЛОГИЯ, ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯТА, СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ и АГЕОЛО­ГИЯТА. Списанието е включено с идентификационен код (ISSN 0204-6865) в междуна­родната система за регистрация на периодичните издания. Изискването към авторите всяка статия и обзор са придружени от резюме и ключови думи и на английски език, прави възможно евентуалното бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системи за рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.). Сайтът на издането дава възможност за свободен интернет достъп до съдържа­нието на отпечатаните броеве, резюметата на статиите, изискванията към авторите и друга информация за списанието чрез web страницата на Централна медицинска библиотека. 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational and scintific documentation