online website builder


Фотодокументални услуги

Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали

Документиране на случаи от учебната и лечебна работа в МУ-София

Заснемане на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ-София

Сканиране и компютърна обработка на оригинали, рентгенови снимки, диапозитиви, микро и макрообекти

За информация:      тел. 02/91 72 712      e-mail: kaliazografova@gmail.commi6o_mihailov@yahoo.com

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center