free site templates

ЦИТАТНА СПРАВКА


Описание на услугата

    • Издирване в Web of Science и Scopus (чуждестранни източници)

Справките за цитирания на публикациите на български учени, изследователи, докторанти, преподаватели и други се извършват в базите данни Web of Science на Clarivate и Scopus на Elsevier. Те включват проверка за наличие и брой цитирания, издирени по името на автора (по представените от него варианти на латиница) и се изготвят на базата на предоставен от автора пълен и коректен библиографски списък на неговите публикации.

Изготвяме официално писмо с обобщение на резултатите от справката, придружено от списъци от Web of Science и Scopus, с включен брой цитирания (без автоцитации) и h-index.

Срок за изпълнение: до 20 (двадесет) работни дни.

Цена: според ценоразписа на ЦМБ.

    • Във фонда на Централна медицинска библиотека (български източници)

ЦМБ поддържа своя база данни с библиографска информация от списания, постъпили във фонда на библиотеката след 1990 г., чрез която могат да се проследят документите, в които са цитирани публикациите на даден автор. Резултатите включват проверка за наличие и брой цитирания, издирени по името на автора, и се изготвят на базата на предоставен от автора пълен и коректен библиографски списък на неговите публикации.

Изготвяме официално писмо с обобщение на резултатите от справката, придружено от списък с (библиографските) описания на документите, в които са намерени цитирания на съответните публикации на автора.

Срок за изпълнение: до 20 (двадесет) работни дни.

Цена: според ценоразписа на ЦМБ


Начини на заявяване на услугата

    • В ЦМБ – попълнете печатния формуляр в отдел „Комплексно информационно осигуряване“, стая 13 в сградата на ЦМБ.

    • Дистанционно – изтеглете формуляра по-долу и го изпратете с попълнените си данни на имейл library@cml.mu-sofia.bg.


Начини за получаване на резултатите от услугата и заплащане

    • В ЦМБ – резултатите от справката може да получите в отдел „Комплексно информационно осигуряване“, стая 13 в сградата на ЦМБ. Заплащането става при получаването на документите, в брой на касата на библиотеката.

    • Дистанционно – след изготвяне на справката, ще получите уведомление по имейл с информация за таксата, която е необходимо да заплатите по банков път до:

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01

BIC: BPBIBGSF

БАНКА: "Юробанк България" АД

Номер по ДДС: 831385737

След получаване на плащането, ще ви изпратим сканираното писмо и резултати по имейл.

Ако заявите доставка на документите чрез куриер, е необходимо да заплатите цената на доставката и самата услуга с наложен платеж.


Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation