Ценоразпис на услугите

develop own website

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ В
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
1. Библиотечно-
информационни услуги
За студенти и кадри
на МУ-София  
За *външни
потребители 


1.1.


Издаване на читателска карта

• издаване за 1 година: 1.00 лв.


• пререгистрация: безплатно 

• за 1 ден: 2.00 лв.   

• за 1 месец: 5.00 лв.

• за 1 година: 25.00 лв.

1.2. Преиздаване на изгубена или повредена читателска карта3.00 лв.3.00 лв.
1.3.Загубен/ повреден ключ на шкафче за личен багаж10.00 лв.10.00 лв.
1.4.Копиране, принтиране (черно/бяло, формат А4)Едностранно: 0.05 лв. /стр.
Двустранно: 0.10 лв. /стр.
Едностранно: 0.10 лв. /стр.
Двустранно: 0.15 лв. /стр. 
1.5.Сканиране0.05 лв./ стр. 0.10 лв./ стр.
1.6.Междубиблиотечно заемане:
• доставка на печатна книга от друга библиотека в България


• изпращане на печатна книга до друга библиотека в България

• доставка на копие от статия от друга библиотека в България или чужбина
• изпращане на копие от статия до друга библиотека в България или чужбина
• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-
доставчик +
пощенските разходи 

                   -


• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-
доставчик
 


                    -
• Съгласно ценоразписа
на библиотеката- доставчик +
пощенските разходи и такса от 5.00 лв.  

• 5.00 лв. и заплащане на
пощенските разходи.

• Съгласно ценоразписа
на библиотеката-
доставчик +
пощенските разходи и
такса от 4.00 лв.

• 1 IFLA ваучер или 16
лв., плюс пощенските
разходи 
1.7.Тематична справка в:
• в каталозите на ЦМБ
• в чуждите електронни ресурси с пълнотекстови документи 
• в абонираните библиографски бази данни, с предоставяне на резюмета
Безплатно

Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20
лв./ описание.
• 12.00 лв. / тема за всеки
вид ресурс
Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20
лв./ описание.
1.8.Предоставяне на статия в пълен текст от фонда на ЦМБ:
• електронно копие
• печатно копие


• 4.00 лв.
• 4.00 лв. + цената за
принтиране 


• 8.00 лв.
• 8.00 лв. + цената за
принтиране 
1.9.Цитатна справка от Scopus и Web of Science, вкл. h-index4.00 лв. +
0.20 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък
5.00 лв. +
0.30 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък 
1.10.Цитатна справка от български източници във фонда на ЦМБ20.00 лв. +
0.20 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък.
Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20
лв./ описание.
За актуализация на вече изготвяни справки през
последната една година, таксата е с 50% по-ниска.
30.00 лв. +
0.30 лв / проверена
публикация по представен
авторски списък.
Библиографските описания по стандарт се изготвят
допълнително при поискване, срещу заплащане от 0.20
лв./ описание.
За актуализация на вече изготвяни справки през
последната една година, таксата е с 50% по-ниска. 
1.11.Справка за импакт фактор на списание и/или за наличие на рефериране в Scopus и Web of Science4.00 лв. + 0.50 лв. за
проверено заглавие на
списание
6.00 лв. + 1.00 лв. за
проверено заглавие на
списание 
1.12.Индивидуално или групово обучение по информационна или публикационна грамотност
Безплатно

15.00 лв/ час 


2. Фото-документални услуги (отдел „Учебна и научна документация“)
За кадри на МУ- София, за целите на учебния или научен процес в университета За *външни
потребители

2.1.

Заснемане с фотоапарат или микроскоп, или сканиране на изображение и компютърна обработка

Безплатно

2 лв./кадър или изображение

2.2.

Дизайн на графика/ диаграма/ таблица

Безплатно

10 лв./бр. с големина до 1 страница, формат до А4

2.3.

Дизайн на плакат

Безплатно

40 лв./бр. за формат А4

2.4.

Дизайн на слайдове за електронна презентация (с MS PowerPoint или друго)

Безплатно

40 лв. за до 30 слайда

60 лв. за над 31 слайда


3. Предпечатни услуги (отдел „Научна медицинска информация“)Такса в лв. с ДДС 

3.1.

Езикова редакция с корекция и ревизия:

• на български език

• на английски език 


3.00 лв./стр.

4.50 лв./стр.

3.2.Форматиране с нанасяне на корекции и
разпечатка на хартия:
• едноколонно
• двуколонно


3.00 лв./стр.
4.50 лв./стр.
3.3.Компютърен дизайн на корица• До 3 редакции: 60 лв./бр.
• Над 4 редакции: 90 лв./ бр. 
3.4.Отпечатване в издание на черно-бяла реклама
и/или текст (тип рекламно-информационен) 
150 лв./стр.
3.5.

Отпечатване в издание на многоцветна страница
• авторска
• реклама в книжно тяло
• реклама на корица

• 480 лв.
• 600 лв.
• 720 лв.
3.6.Разпространение на готова вложка със списание1.20 лв./брой 

* Съгласно чл. 3 от Правилника за устройството, дейността и организацията на Централнамедицинска библиотека, външни потребители са всички, които не са преподаватели, студенти, докторанти, специализанти, служители и пенсионирани кадри на МУ – София.

Библиотечно-информационните услуги, чиито цени са включени в настоящия ценоразпис, се извършват спрямо Правилата за обслужване на ЦМБ.

Цените за изпълнение на услуги 1.7. до 1.11. са за стандартния срок, специфичен за дадената услуга. Заявки за бързи услуги под 5 работни дни се изпълняват при възможност и цената се увеличава с 50%.

Ако във връзка с изпълнението на дадена услуга възникнат извънредни разходи, например за пощенски пратки, банкови преводи и др., те се добавят към цената на съответната услуга и се заплащат от възложителя.

Таксите са в лева с ДДС. Могат да се заплащат по банков път, с наложен платеж или на касата на ЦМБ. 

Сметка на

Централна медицинска библиотека

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01
BIC: BPBIBGSF
БАНКА: "Юробанк България" АД
Номер по ДДС: 831385737

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation