portfolio site templates


Правилници и такси

Тези правила уреждат реда за ползването на Централна медицинска библиотека при Меди-цински университет – София, и регламентират достъпа до предлаганите фондове и услуги.

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01
BIC: BPBIBGSF
БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ, БЪЛГАРИЯ
Номер по ДДС: 831385737

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation