free bootstrap templates


Други Е-ресурси

Репозиториум

Съдържа над 1600 монографии, статии, лекционни курсове, дисертации и други научни разработки на преподаватели от МУ – София и други водещи български медицински специалисти. Достъпът е свободен.

Дигитална библиотека „Българска психиатрична книжнина“

Съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицинския университет – София и Централната медицинска библиотека. Достъпът е с регистрация, чрез заявка на имейл: i_miteva@cml.mu-sofia.bg.

Издания на Централна медицинска библиотека

Свободен достъп до абстрактите на списанията, издавани от Централна медицинска библиотека.

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation