free web templates


Издателска дейност

Издателската дейност на Централна медицинска библиотека, отдел „Научна медицинска информация” (ОНМИ), включва периодика, монографии, сборници, справочници и др.

Изданията са научни, рецензирани, редактирани.

ОНМИ е пряк наследник на Центъра за информация по медицина (Център за научна медицинска информация), създаден през 1964 г. към Министерството на народното здраве и социалните грижи, впоследствие – част от структурата на Медицинска академия; от 1993 г. – отдел към Централна медицинска библиотека. Дългогодишната традиция в обработването на медицински текстове прави звеното уникално в областта на издаването на научна медицинска литература.  

Заглавията от каталога на ЦМБ многопрофилни или тясноспециализирани списания – са познати на няколко поколения български лекари. Те са за оригинални разработки – статии, казуистика, обзори, и за различни материали в рубрики като “В помощ на практиката”, „Дискусии в науката”, тематични доклади от научни форуми, консенсуси на научни медицински дружества, реферати и др. Изискванията към авторите са стандартните за научната медицинска периодика. В редакционните колегии участват изтъкнати български и чужди специалисти. Включването на всички авторски публикации в база данни „Българска медицинска литература” позволява предоставяне на цитатни справки за нуждите на авторите. Интернет страницата на Библиотеката осигурява свободен достъп до двуезичен електронен архив със съдържанието на отпечатаните броеве, резюметата на статиите, изискванията към авторите и друга информация за списанията. Голяма част от публикациите са на свободен достъп в електронния репозиториум.

 В ОНМИ се извършва и предпечатната подготовка (езикова и библиографска редакция; форматиране; корекция) на списанията на научните дружества по нефрология, ревматология, кардиология, на Съюза на медицинските специалисти, Българската асоциация по психиатрия и на Българската асоциация по ултразвук в медицината, както и на УМБАЛ "Св. Анна".

Осем от обработваните при нас списания са реферирани в Scopus, EMBASE Excerpta Medica, CABI: Global Health Database, а сп. Acta Medica Bulgarica - орган на Медицински университет – София, е представено и пълнотекстово на свободен достъп онлайн от Sciendo. 


Периодични издания, реферирани в чужди БД

● Acta Medica Bulgarica (на англ. език) Обработва се във: Scopus, CABI: Global Health Database, EMBASE Excerpta Medica, Sciendo 

● Медицински преглед (международна редколегия) – Обработва се във: CABI: Global Health Database, EBSCO 

● Обща медицина (международна редколегия) – Scopus, EMBASE Excerpta Medica, EBSCO 

● Сестринско дело – CABI: Global Health Database 

● Сърдечно-съдови заболявания (международна редколегия) – CABI: Global Health Database, EBSCO 


От списанията на дружествата, издавани от ЦМБ:

● Българска кардиология – DOAJ, BASE, CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, JURN, QOAM (Quality Open Access Market), ResearchBib, Scibey, Sherpa/Romeo, Ulrichsweb™, Unpaywall

● Нефрология, диализа и трансплантация – Scopus, EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase

● Ревматология – Scopus, EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase


За информация: тел. 953 23 93  e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation