online web builder

     Научни обзори

     Scientific reviews

Епидемиология на ку-треската в Европа и в България (2015-2019). ‒ Детски и инфекциозни болести, 23, 2021, № 2, 26-30. 


В. Дойчева, Й. Митова-Минева, С. Ангелова, Ц. Минчева

Сектор „Епидемиология“, Катедра „Епидемиология и хигиена“, МУ ‒ София


Резюме. Ку-треската е зоонозна инфекция, разпространена повсевместно в Европа. През периода 2015-2019 г. са регистрирани 4438 потвърдени случая на инфекцията в страните от ЕС/ЕИП. За този период в България са регистрирани 109 потвърдени случая. Основните пътища на заразяване на човека са аерогенният, алиментарният и трансмисивният. Най-голям брой случаи се регистрират през пролетта и лятото. Заболяемостта от ку-треска е по-висока при мъжете във всички възрастови групи над 14 години.

Ключови думи: ку-треска, епидемиология, разпространение 

Epidemiology of Q-fever in europe and Bulgaria 2015-2019. ‒ Child and infectious diseases
(Детски и инфекциозни болести), 23, 2021, № 2, 26-30.


V. Doycheva, Y. Mitova-Mineva, S. Angelova, Ts. Mincheva

Section of Epidemiology, Department of Epidemiology and Hygiene, Medical University ‒ Sofia

Abstract. Q-fever is a zoonotic infection that is widespread throughout Europe. During the period 2015-2019, 4438 confirmed cases of infection were registered in the EU/EEA countries. During this period, 109 confirmed cases were registered in Bulgaria. The main routes of human infection are air-borne, food-borne and tick-borne. The largest number of cases is registered in the spring and summer. The incidence of Q-fever is higher in men in all age groups above 14 years.Key words: Q fever, epidemiology, distribution 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation