bootstrap responsive templates

     Научни обзори

     Scientific reviews

Токсоплазмоза – патогенеза, патоанатомия и клинични форми - Детски и инфекциозни болести, 11, 2019, № 1, 31-38. 


М. Мухтаров1, М. Панайотова2, Д. Попов3, В. Боева-Бангьозова4

1Гастроентерологично отделение, МБАЛ „Кърджали“
2Катедра по педиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
3Катедра по физиология, Медицински университет – Пловдив
4Медицински университет – София

Резюме. Токсоплазмозата е протозойна паразитозооноза, опортюнистична паразитоза, индикаторна за СПИН. Хората се заразяват при поглъщане на тъканни цисти от заразено месо или при консумация на храни и вода, контаминирани с ооцисти от котешки фекалии. В обзорната статия са разгледани патогенезата, патоанатомията и клиничните форми на токсоплазмозата (придобита при имунокомпетентни индивиди, придобита или реактивирана при хора с имунен дефицит, очна и конгенитална форма). Също така са обсъдени усложненията, прогнозата на заболяването и диференциалната диагноза. Целта на авторския колектив е да насочи вниманието на медицинските специалисти към тази широко разпространена паразитоза, която при здрави възрастни по-често протича безсимптомно, а при заразяване по-време на бременност може да причини конгенитална токсоплазмоза.

Ключови думи: токсоплазмоза, паразитозооноза, патогенеза, клинични форми, опортюнистична па разитоза

Адрес за кореспонденция: д-р Марин Мухтаров, дм; Отделение по гастроентерология, МБАЛ Кърджали, бул. Тракия № 19, 6600 Кърджали

Toxoplasmosis – pathogenesis, pathoanatomy and clinical forms - Detski i infectsiosni bolesti (Pediatric and Infectious Diseases), V. 11, 2019, № 1, 31-38. 


M. Muhtarov1, M. Panayotova2, D. Popov3, V. Boeva-Bangyozova4

1Gastroenterology Ward, Multiprofi le Hospital for Active Treatment “Kardzhali”
2Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Trakia University – Stara Zagora
3Department of Physiology, Medical University – Plovdiv
4Medical University – Sofia

Abstract. Toxoplasmosis is a protozoan parasitic zoonosis, opportunistic parasitosis indicative of AIDS. People become infected through ingestion of tissue cysts from contaminated meat or consuming food and water contaminated with oocysts from feline faeces. In this review article the pathogenesis, pathological anatomy and clinical forms of toxoplasmosis (obtained in immunocompetent individuals, acquired or reactivated human immunodefi cients, the ocular and congenital forms) are discussed. The complications, the prognosis of the disease and the diff erential diagnosis are also discussed. The goal of the author team is to direct the attention of health care professionals to this widespread parasitosis, which more often occurs asymptomatically in healthy adults after infection and may cause prenatal toxoplasmosis during pregnancy.


Key words: toxoplasmosis, parasitozoonosis, pathogenesis, clinical forms, opportunistic parasitosis

Address for correspondence: M. Muhtarov, MD, Gastroenterology Ward, Multiprofi le Hospital for Active Treatment “Kardzhali” Bul. Trakia № 19, 6600 Kardzhali. 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation