site maker

     Оригинални статии

     Original articles

Орален статус при деца с онкологично заболяване на химиотерапия - Детски и инфекциозни болести, 11, 2019, № 1, 8-13. 


Г. Трифонова

Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна

Резюме. Системната химиотерапия е основен метод на лечение при децата със злокачествени заболявания. Нашата цел е да анализираме измененията на гингивата, оралната лигавица и зъбния статус при деца със злокачествени заболявания с химиотерапия. Проучени са 25 деца, 17 момчета и 8 момичета, на средна възраст от 10,12 ± 5,06 г. (между 5 и 17 г.) с остра левкемия или солидни злокачествени тумори, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, през 2017 г. Резултатите са съпоставени с тези на 16 клинично здрави деца, 10 момчета и 6 момичета, на средна възраст от 10,18 ± 3,68 г. (между 5 и 17 г.). Отчетени са стойностите на плаковия индекс (Silness-Loe), на гингивалния индекс (Loe-Silness) и на специфичните индекси за кариесни, липсващи или обтурирани зъби при временно и при постоянно съзъбие (DMF-T/dmf-t). Средната стойност на плаковия индекс е 1,68 ± 0,94, а на гингивалния индекс – 1,09 ± 1,32. При две деца се откриват по седем, а при други четири деца – по шест увредени зъба. Необходими са системни проучвания и редовен щателен контрол на оралния статус на децата с онкологични заболявания, подложени на химиотерапия, от страна на детските дентални лекари съвместно с педиатрите и онколозите.

Ключови думи: орален мукозит, гингивит, дентален статус, злокачествени заболявания, деца

Адрес за кореспонденция: Д-р Гергана Трифонова, Катедра по детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, 9002 Варна, бул. “Цар Освободител“ № 84, e-mail: gtrifonovaa@gmail.com

Oral status in children with oncological diseases on chemotherapy - Detski i infectsiosni bolesti (Pediatric and Infectious Diseases), V. 11, 2019, № 1, 8-13. 


G. Trifonova

Faculty of Dental Medicine, Medical University of Varna

Abstract. Systemic chemotherapy is a basic method for treatment of children with malignant diseases. Our purpose was to analyze the alterations of the gingiva, oral mucosa and dental status in children with malignant diseases on chemotherapy. The study covered 25 children, 17 boys and eight girls at a mean age of 10.12 ± 5.06 years (range, fi ve to 17 years) with acute leukemia or solid malignant tumors hospitalized at the St. Marina University Hospital of Varna in 2017. The results were juxtaposed to those of 16 clinically healthy children, 10 boys and six girls at a mean age 10.18 ± 3.68 years (range, 5-17 years). The values of Silness-Loe plaque index, Loe-Silness gingival index and the specifi c indexes for decayed, missing or filled teeth in primary and permanent dentition (DMF-T/dmf-t) were registered. Plaque index mean value was 1.68 ± 0.94 and the gingival index mean value was 1.09 ± 1.32. Two children presented with seven and other four children with six lesioned teeth each. Systemic investigations and a regular careful monitoring of the oral status in the children with malignant diseases undergoing chemotherapy by pediatric dental physicians in
collaboration with pediatricians and oncologists are needed.

Key words: oral mucositis, gingivitis, dental status, malignant diseases, children


Address for correspondence: G. Trifonova, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Varna e-mail: gtrifonovaa@gmail.comАдрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation