online site builder


Редакционна колегия


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Научен редактор:

Доц. д-р А. Анадолийска, д.м.н., Педиатрична клиника по нефрология и диализа, МУ – София, бул. Ив. Е. Гешов № 11, тел. 952-38-40/270;

Научен секретар:
Д-р Р. Георгиева, д.м.,

Членове:
Д-р Д. Илиев, д.м.,
Д-р М. Гайдарова
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Научен редактор:

Проф. д-р Р. Аргирова, д.м.н., завеждащ лаборатория по ретровируси, Национален център по заразни и паразитни болести, София;

Научен секретар:
Проф. д-р Р. Комитова, д.м.,

Членове:
Проф. д-р М. Тихолова, д.м.,
Доц. д-р Р. Маркова, д.м.,
Доц. д-р Б. Маркова, д.м.,
Доц. д-р Л. Андонова, д.м.,
Д-р П. Рачев

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation