create a site for free


Оригинални статии


Том 10, 2018, Брой 2


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ


- Т. Веков и С. Цанков. Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на мукополизахаридоза тип ІVа в България - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, № 2, 3-8.


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

- Й. Митова, М. Тюфекчиева, В. Дойчева, С. Ангелова, Ц. Минчева, Н. Чумак и В. Воденичаров. Сравнителна характеристика на нозокомиалните инфекции в България за периодите 2012-2014 г. и 2015-2017 г. - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, № 2, 13-20.

- А. Анов, Д. Цанова и Т. Веков. Икономическа оценка на разходната ефективност на съвременните антибактериални терапии за лечение на усложнени вътреболнични инфекции - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, № 2, 21-26.

- Т. Веков. Мрежов метаанализ разход/ефективност на пангенотипните комбинирани терапии за лечение на хроничен вирусен хепатит С в България - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, № 2, 27-33.


Том 9, 2017, Брой 2


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

- Ж. Русева, М. Милков, Х. Маджова и В. Маджова. Aлтернативни методи за лечение на деца със синдром на нарушено нощно дишане и тонзиларна хипертрофия - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 9-13.

- С. Цанков, Т. Веков и Н. Велева. Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на болест на Гоше в България, 2017 - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 14-18.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

- Т. Веков и С. Цанков. Икономическа оценка на безинтерфероновите лекарствени терапии за лечение на хроничен вирусен хепатит С в България, 2017 г. - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 28-34.

- В. Ирмов и П. Петров. Информираност на българските жени по отношение на начините за профилактика на инфекциозните заболявания, предавани по полов път - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 35-39.


Том 9, 2017, Брой 1

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

- С. Ангелова, Й. Митова, В. Дойчева, Ц. Минчева и Н. Чумак-Цанева. Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от групата на „индикаторни вътреболнични инфекции“ в България - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 29-32.

- Д. Илиева. Проучване чувствителността на in vitro диагностично ветеринарномедицинско средство с техника флоуресцентен антитялов тест - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 33-36.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation