how to build a website for free


Бази данни

Автоматизирана
библиографска база данни
„Българска медицинска литература”


В Централна медицинска библиотека от 1993 г. се изгражда и функционира автоматизирана библиографска база данни „Българска меди-цинска литература”. Базата съдържа библио-графска информация за статии от български научни медицински списания.

OVIDMEDLINE

ЕBM reviews - Cochrane database of Sistematic Reviews 

Journals@Ovid Full Text


Books @ Ovid

http://ovidsp.tx.ovid.com

МОН осигурява абонаментен достъп до следните бази данни до 2021 г. 


Web of Science - http://www.webofknowledge.com
(Thomson Reuters)

Science Direct ® - http://www.sciencedirect.com
(Elsevier)

Scopus® -
http://www.scopus.com
(Elsevier)

EbscoHost 


MEDLINE Complete

https://search.ebscohost.com/login.asp

Заявка за отдалечен достъп до 


Scopus, Web of Science, Science Direct, Ovid и Epsco – на е-мейл:
i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center