html templates


Най-често задавани въпроси

Как да стана читател на библиотеката?


Услугите на библиотеката са достъпни за всички студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители на МУ-София и външни медицински специалисти.
Регистрацията се извършва след представяне на следните документи:
● студентска книжка и лична карта за студентите
● лична карта за преподавателите и служителите от МУ-София и външните медицински специалисти.  

Колко книги могат да бъдат заети за дома, за какъв период? 


● Студенти от МУ-София заемат за домашно ползване многоекземплярна учебна литература за 1 /една/ учебна година.
● Преподаватели и служители на МУ-София само от многоекземплярните фондове.
● Специализанти, докторанти и външни специалисти ползват библиотечни документи само в читалните зали.

Възможно ли е заетата литература да бъде презаписана и за какъв период?


Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти, при условие, че към момента на презаписването няма постъпила заявка за ползването им от друг потребител. 

Мога ли да презапиша заетата литература електронно през уеб страницата на библиотеката? 


Не. Всеки читател презаписва заетата от него литература на място в библиотеката. 

Заплаща ли се такса при регистрацията ми като читател? 


Да. Направете справка в "Ценоразпис на услугите".

Каква е процедурата при изгубена читателска карта?


Издава се дубликат на читателска карта след заплащане на такса от 9 лв. 

Мога ли да принтирам/копирам в библиотеката? 


Да.  Услугите се заплащат. За повече информация вижте тук.

Каква е процедурата при изгубена книга или учебник? 


Заменя се с най-новото издание на изгубеното заглавие. 

Има ли Wi Fi в библиотеката? 

Да. 

Кои български списания в областта на медицинските науки са реферирани в международни бази данни? 


Проверете в сайта на НАЦИД 

Кои български списания притежават Impact Factor? 


Вижте тук  

Информация за дарители


Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София, приветства даренията и разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд. ЦМБ приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на потребностите на университетската общност.
Дарителите трябва да доставят дарението на място в ЦМБ, поради което за спестяване на усилия е за предпочитане предварително да отправят предложението си във вид на опис на е-mail: library@cml.mu-sofia.bg или да се свържат с оторизираните служители на телефон 02/952 31 71.
Ако дарителят не възрази, изданията, които не се зачисляват в библиотечния фонд, се раздават безвъзмездно на читатели. 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation