website templates free download

Научни обзори

Scientific reviews

Оптимизиране на държавния контрол при лекарствоснабдяването в Република България в условията на пандемия, Обща медицина, 2021, 23 (2): 55-64


А. Илиева

Катедра „Публично право“, Юридически факултет, Университет ”Паисий Хилендарски“ – Пловдив
 
 
Резюме. Целта на лекарствената политика е да се гарантират ефикасни, качествени, безопасни, основни лекарства и да се осигури тяхното правилно използване и достъпност за обществото (WHO, National drug policy). Провежданата лекарствена политика в Република България, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, е част от Националната здравна стратегия на страната и безспорно е един от елементите, които имат стратегическо влияние върху общественото здраве (Национална здравна стратегия, 2020). От 1965 година на европейско ниво протичат процеси на хармонизиране на лекарствените политики на държавите членки, посредством единно лекарствено законодателство. С настоящия анализ се прави обзор на приложимите европейски и национални нормативни актове в сферата на лекарствоснабдяването, разглежда се принципът за разходване на публични средства и средства, разходвани в обществен интерес, анализира се институционалният контрол на национално ниво, както и се извеждат препоръки за оптимизация на база направения анализ в условията на пандемична обстановка. Проведен е законодателен анализ на развитието на европейското и българското фармацевтично законодателство и основните изисквания за подобряване на достъпа на населението до лекарствени продукти. Резултатите показват, че независимо от дългосрочното хармонизиране на законодателството по отношение на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата, този процес не е идентичен по отношение на достъпността и заплащането от публични фондове, което създава неравноправен достъп на населението до лекарства в държавите членки. В условията на пандемия този проблем е още по осезаем и различията в лекарствения достъп се засилват. Необходима е единна здравна стратегия на ниво ЕС, за да се подобри достъпът на европейското население до жизненоважни лекарствени продукти.

Ключови думи: лекарствени продукти, публични средства по смисъла на ЗОП, държавен контрол, лекарствено снабдяване, пандемия

Optimization of state control in medicine supply in the Republic of Bulgaria during pandemic, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 55-64  
                                         


A. Ilieva
Public Law Department, Faculty of Law, Plovdiv University “Paisiy Hilendarski” – PlovdivAbstract. The aim of the drug policy is to offer efficient, high-quality, safe basic medicines and to ensure their proper use and accessibility to the society (WHO, National drug policy). The implemented drug policy in the Republic of Bulgaria, according to the Law on Medicinal Products in Human Medicine is a part of the National Health Strategy of the country and is undoubtedly one of the elements that have a strategic impact on public health (National Health Strategy 2020). Since 1965, processes of harmonization of the drug policies of the Member States have been underway at European level through uniform drug legislation. The purpose of this analysis is to review the applicable European and national regulations in the field of drug supply, to consider the principle of spending public funds and funds spent in the public interest, to analyze institutional control at national level, and to make recommendations for optimization, based on the analysis made in the conditions of a pandemic situation. A legislative analysis of the development of the European and Bulgarian pharmaceutical legislation and the basic requirements for improving the access of the population to medicinal products has been conducted. The results show that despite the long-term harmonization of legislation on the quality, efficacy and safety of medicines, this process is not identical in terms of accessibility and payment from public funds, which creates unequal access to medicines for the population in the Member States. In a pandemic, this problem is even more pronounced and differences in drug access are growing. A coherent health strategy at EU level is needed to improve the access of the European population to vital medicines.
 
 Key words: medicinal products, public funds within the meaning of the Public Procurement Act, state control

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook