responsive website templates

Научни обзори

Scientific reviews

Нови аспекти в патогенезата на артрозната болест, Обща медицина, 2021, 23 (2): 51-54


И. Момчева
1, И. Казмин1, Ж. Русева2,
В. Маджова2
1Отделение по ревматология, УМБАЛ ‒ Бургас
2Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Медицински университет – Варна
 
Резюме. В миналото остеоартрозата (ОА) се приемаше като невъзпалително заболяване, при което деструкцията на хиалинния хрущял е водеща причина за функционална увреда. Изследванията в тази област бяха фокусирани основно върху хрущяла и подлежащата кост, но днес е ясно, че ОА е патологичен процес, засягащ и останалите структури на ставния апарат (синовиум, лигаменти, ставна капсула). Съвременните схващания определят ОА като болест на синовиалната става с три елемента: хрущялна загуба, ремоделиране на прилежащата кост и съпътстващо нискостепенно възпаление, което има основна патогенетична роля в ставното увреждане. Това е асептичен тип възпаление и е резултат на взаимодействието между имунната система и ставните структури, което води до свръхпроизводство на цитокини и други провъзпалителни молекули. Определянето на ключовите участници в нискостепенното възпаление ще даде възможност за прицелното им терапевтично повлияване и до забавяне прогресията на болестта.

Ключови думи: остеоартроза, синовит, нискостепенно възпаление, цитокини, деструция  

New aspects in the pathogenesis of osteoarthrosis, General Mеdicine, 2021, 23 (2):  51-54                                           


I. Momcheva1, I. Kazmin1, J. Ruseva2,
V. Madjova2
1Department of Rheumatology, UMHAT ‒ Burgas
2Department of General Medicine and Clinical Laboratory, Medical University – Varna

Abstract. In the past, osteoarthrosis (OA) was considered as a non-inflammatory disease where the destruction of the hyaline cartilage is the leading cause of the functional disorders. The researches in this area had been focused mainly on the cartilage and the underlying bone. Today it is clear that OA is a pathological process that affects also the other structures of the joint apparatus (synovium, ligaments, joint capsule). Recent understandings define OA as a disease of the synovial joint with three main elements: cartilage loss, remodeling of the adjacent bone and concomitant low-grade inflammation, which has a major pathogenetic role in the joint damage. This is an aseptic type of inflammation, which is the result of the interaction between the immune system and the joint structures, leading to overproduction of cytokines and other pro-inflammatory molecules. Identifying the key participants in the low-grade inflammation will allow new therapeutic approaches to be established and give new abilities for slowing the progression of the destruction of the joints.


Key words: osteoarthrosis, synovitis, low-grade inflammation, cytokines, destruction
 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook