free html5 templates

Оригинални статии

Original articles

Хранене и COVID-19 – нагласи и предизвикателства при студенти по медицина по време на изолация и карантина, Обща медицина, 2021, 23 (2): 41-44

М. Платиканова1, Р. Паскалева2
1Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести“, 2Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт”, Медицински факултет, Тракийски университет ‒ Стара Загора
 
Резюме. Здравословното и балансирано хранене е един от основните ключови компоненти на здравословния начин на живот. То е залог за дълготрайна промоция на здравето и превенция на редица заболявания. Проучването включва изследване на нагласите относно храненето при новата и неизвестна коронавирусна болест в периода на изолация и карантина. За целта с пряка пощенска анкетна карта са изследвани 77 студенти по медицина на възраст от 20 до 25 години. Въпросителните пред лечението, ваксината, имунитета, поведението поставят редица предизвикателства в начина на живот и в частност в храненето. Изследването показва, че високата здравна грамотност и култура на студентите им позволява да създадат свой модел за хранене в тази сложна епидемиологична обстановка, тъй като все още няма изследвания, доказващи или отхвърлящи връзката между здравословното и балансирано хранене и коронавирусната болест. Смятаме, че това може да бъде обект на проучвания на учени от целия свят, които ще обогатят знанията в тази област.

Ключови думи: коронавирусна болест, здравословно хронене, студенти по медицина

Nutrition and COVID-19 ‒ attitudes and challenges among medical students
during isolation and quarantine, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 41-44
 
                                                                                 

M. Platikanova1, R. Paskaleva2
1Department “Hygiene, Epidemiology and Infectious Diseases”, 2Department „Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and Sports“, Medical Faculty, Trakia University ‒ Stara Zagora
 
Abstract. A healthy and balanced diet is one of the main key components of a healthy lifestyle. It is a guarantee for long-term health promotion and prevention of a number of diseases. The survey included a study of nutritional attitudes in the new and unknown coronavirus disease during isolation and quarantine. For this purpose, 77 medical students aged 20 to 25 were surveyed with a direct postal questionnaire. The lack of scientific data on treatment, vaccine, immunity, behavior poses a number of challenges in lifestyle and particularly in nutrition. The study shows that high health literacy and culture allow students to create their own model of nutrition in this complex epidemiological environment, as there is still no research proving or dismissing the link between a healthy and balanced diet and coronavirus disease. We believe that this may be the subject of research by scientists from around the world, which will enrich the knowledge in this field.


Key words: coronavirus disease, healthy eating, medical students

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook