free bootstrap templates

Оригинални статии

Original articles

Добавъчна млечна жлеза – клинични акценти и оперативно лечение, Обща медицина, 2021, 23 (2): 35-40

Й. П. Йорданов
МЦ „Ей Ес Ди Кънсълт“ – София
 
 
Резюме. Въведение: Добавъчната млечна жлеза е една от най-често срещаните вродени аномалии в ежедневната практика. Тя може да е безсимптомна или да предизвиква болка, ограничаване в движението на горния крайник, естетични притеснения и безпокойство сред пациентите. Всички заболявания на млечната жлеза може да се проявят и в акцесорната такава, като специално внимание заслужава възможността за злокачествена дегенерация. Добавъчната млечна жлеза е проблем, който не е представен достатъчно добре в българската научна литература. Цел: Целта на настоящата статия е да се акцентира на някои важни клинични аспекти, които касаят практиката на общопрактикуващите лекари, и да бъдат споделени клиничният опит и наблюденията на автора относно хирургичното лечение на добавъчните млечни жлези. Материал и методи: Проведено е ретроспективно проучване, което обхваща пациенти с тази аномалия. Събрани и анализирани са клинични и демографски данни и фотодокументация. Като критерий за изключване е избрано следоперативно проследяване, по-кратко от 6 месеца. Резултати: Реализирани са общо 11 оперативни премахвания на добавъчна гърда при 6 пациенти на възраст между 21 и 44 години (средна възраст: 33,7). Установен е само един случай на постоперативно усложнение ‒ забавено заздравяване на раната. Всички пациенти са били напълно удовлетворени както от клиничния, така и от естетичния резултат от проведеното хирургично лечение. Заключение: Диагностиката и диференциалната диагноза на добавъчната гърда може да бъде трудна, като специално внимание следва да се обръща на пациентите от мъжки пол и тези с фамилна анамнеза за рак на гърдата. Ексцизията е нискорискова интервенция и показва висока степен на удовлетвореност от страна на пациента. Основните принципи, които трябва да се съблюдават при хирургичното лечение, са радикалността на ексцизията и хистологичната верификация на отстранената тъкан.

Ключови думи: добавъчна млечна жлеза, акцесорна млечна жлеза, хирургична ексцизия, заболяване на млечната жлеза, рак на млечната жлеза

Accessory breast tissue – clinical highlights and surgical treatment, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 35-40
                                                                                 

Y. P. Yordanov
MC “ASD Consult” ‒ Sofia
 

Abstract. Background: Accessory breast is one for the most common congenital anomalies in daily practice. It may be asymptomatic or cause pain, restriction of arm movement, aesthetic concerns and anxiety among patients. All diseases of the breast can also occur in accessory breast tissue and special attention deserves the possibility of malignant degeneration. However, this clinical entity is not presented well enough in Bulgarian scientific literature. Aim: The purpose of the present article is to put an emphasis on some important clinical aspects that directly affect the practice of the general practitioners and to share the author’s clinical experience and observations regarding the surgical treatment of accessory breast. Material and methods: A retrospective study was conducted encompassing patients with the above cited anomaly. Clinical and demographic data and photodocumentation were recruited and analyzed. As an exclusion criterion a follow-up of less than 6 months was selected. Results: A total of 11 surgical removals of accessory breast were performed in 6 patients aged between 21 and 44 (mean age: 33.7). There was only one minor postsurgical complication – delayed wound healing. All the patients were completely satisfied of both the clinical and aesthetic outcomes. Conclusion: Diagnosis and differential diagnosis of accessory breast tissue could be difficult. A special attention has to be paid to male patients and subjects with a family history of breast cancer. Excision of ectopic breasts is associated with low morbidity and high patient satisfaction. The basic principles to consider at the time of surgical removal are the radicality of the excisions and the histological verification of the sample.


Key words: accessory breast, surgical excision, breast disease, breast cancer


© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook