free bootstrap template

Оригинални статии

Original articles

Особености на острия холецистит и смъртността след холецистектомия при възрастни пациенти, Обща медицина, 2021, 23 (2): 25-29

Я. Стефанов1, В. Божков2, П. Чернополски2,
Д. Чаушев2, В. Маджова1, Р. Маджов2,
Ж. Русева1
1Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория“, Медицински университет – Варна
2Катедра „Хирургични болести“, Медицински университет – Варна
 
Резюме. Възрастните пациенти заемат все по-голям дял от населението на света и съответно честотата на спешните състояния при тях расте. Aбдоминалната болка е най-честата причина възрастните хора да потърсят лекарска помощ. Клиничната картина е много по-различна от тази при младите пациенти и често е усложнена или замъглена от коморбидност и психичен статус. Честотата на жлъчнокаменната болест нараства рязко в възрастта. Най-честото усложнение на холелитиазата в напреднала и старческа възраст е острият холецистит. Обект на настоящото проучване са общо 45 болни с остър холецистит, на средна възраст от 71,50 ± 7,02 г. (между 60 г. и 88 г.). Касае се за 27 мъже и за 18 жени, хоспитализирани по спешност и оперирани във Втора клиника по хирургия към Катедрата по хирургични болести в УМБАЛ „Света Марина“ ‒ Варна. При всички хоспитализирани болни са извършени рутинни клинични, лабораторни и образни изследвания. За анализ и интерпретация на получените данни са използвани следните статистически методи: алтернативен анализ, вариационен анализ, корелационен анализ, унивариационен логистичен регресионен анализ. Ние анализирахме констелация от показатели, характеризиращи някои от важните особености на диагностицирането и лечението на тези болни, с акцент върху ролята на ОПЛ за повишаването на ефективността и за подобряването на качеството на медицинското обслужване на този специфичен контингент от населението.

Ключови думи: възрастни пациенти, остър холецистит, леталитет, холецистектомия

Acute cholecystitis in adult patients and mortality after cholecystectomy, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 25-29

                                                                                    

Y. Stefanov1, V. Bozhkov2, P. Chernopolski2,
D. Chaushev2, V. Madjova1, R. Madjov2, J. Ruseva1
1Department of General Medicine and Clinical Laboratory, Medical University – Varna
2Department of Surgical Diseases, Medical University – Varna

Abstract. Older patients occupy an increasing proportion of the world population and, accordingly, the incidence of emergencies increases. Abdominal pain is the most common reason, for which older people seek medical attention. The clinical picture is very different from that in young patients and is often complicated or clouded by comorbidity and mental status. The incidence of gallstone disease rises sharply with age. The most common complication of cholelithiasis in the elderly and the elderly is acute cholecystitis. The subject of this study is a total of 45 patients with acute cholecystitis with a mean age of 71.50 ± 7.02 years (between 60 years and 88 years). It concerns 27 men and 18 women hospitalized as a matter of urgency and operated at the Second Surgery Clinic at the Department of Surgical Diseases at the Hospital of St. Marina EAD-Varna. All hospitalized patients underwent routine clinical, laboratory and imaging studies. The following statistical methods were used to analyze and interpret the data obtained: alternative analysis, variational analysis, correlation analysis, univariate logistic regression analysis. We analyzed a constellation of indicators characterizing some of the important features of diagnosing and treating these patients with a focus on the role of GPs in improving the effectiveness and quality of care of this specific population.


Key words: adult patients, acute cholecystitis, lethality, cholecystectomy  

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook