best free css templates

Оригинални статии

Original articles

Анализ на предлагането на здравни услуги в първичната и
специализираната извънболнична медицинска помощ в Република България, Обща медицина, 2021, 23 (2): 14-19

Д. Шопов1, Ц. Петрова-Готова2, Т. Стоева3
1Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“, ФОЗ, МУ – Пловдив
2Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ – София
3Катедра „Управление на здравните грижи“, ФОЗ, МУ – Пловдив

 
Резюме. Налагането на пазарните отношения в националното стопанство закономерно води до тяхното навлизане и в здравеопазването. В статията са представени резултати от анализа на данните, свързани с предлагането на здравни услуги в първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ в Република България за периода 2007-2018 г. На базата на направените анализи се стига до извода, че социалната и пазарната характеристика на здравеопазването са двете страни на процеса по осигуряване на здравни грижи за цялото население, които задължително следва да се имат предвид при анализа и оценката на здравната система. Постепенното превръщане на сектора в пазарен при стремеж към запазване на социалните му особености е обективен процес, който се наблюдава във всяка развита здравна система в света. Въведената в България система за задължително здравно осигуряване допуска съществуването на известни пазарни елементи в предлагането на здравни услуги. Здравноосигурителната каса повече администрира медицинските дейности, отколкото участва на пазара като посредник в потреблението на услуги. Проблемът с непрекъснато нарастващите разходи за здравеопазване се обсъжда на практика в целия свят, като се търсят и опитват най-различни решения за ограничаване на растежа на тези разходи, този проблем е характерен за пазарното предлагане на здравни услуги. Един от начините да се намали тежестта на този проблем е да се поддържа едновременно съществуване на обществено и частно здравеопазване, както това се прави в много от икономически развитите страни.

Ключови думи: първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, брой прегледи, търсене и предлагане на медицинска помощ, здравни разходи

Analysis of health service rendering in the primary and specialized outpatient medical aid in the Republic of Bulgaria, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 14-19


                                                                                     

D. Shopov1, Ts. Petrova-Gotova2, Т. Stoeva3
1Department of Health Management and Economy of Health Protection, Faculty of Public Health, МU ‒ Plovdiv
2Department of Economy of Health Protection, Faculty of Public Health, МU ‒ Sofia
3Department of Healthcare Management, Faculty of Public Health, МU ‒ Plovdiv

Abstract. The process of imposing market relations in the national economy normally leads to their entering in the healthcare system. The article presents results from the analysis of the data related to the provision of health services in the primary and specialized outpatient’s medical aid in the Republic of Bulgaria for the period 2007-2018. On the basis of the analyses, a conclusion is made that the social and marketing specification of healthcare are two sides of the process of provision of healthcare for the entire population, which should be kept in mind in the analysis and assessment of the health system. The gradual conversion of the sector into a market-oriented sector, though trying to preserve its social specifications, is an objective process which is observed in many developed health systems in the world. The compulsory health insurance system introduced in Bulgaria, allows the existence of certain marketing elements in the rendering of health services. The health insurance fund rather administers medical activities than participating on the market as an intermediary in the use of services. The problem with the constantly increasing expenses for healthcare is practically discussed in the whole world, searching for and trying different solutions for limitation of the growth of such expenses, this problem is typical of the offering of health services on the market. One of the ways to reduce the burden of this problem is to maintain the simultaneous co-existence of public and private healthcare, as this is done in many economically developed countries.


Key words: primary and specialized outpatient’s medical aid, number of examinations, search and provision of medical aid, health-related expenses

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook