best website templates

Оригинални статии

Original articles

Приложение на въпросник за споделено вземане на решение SDM-Q-DOC Bulgarian сред общопрактикуващите лекари, Обща медицина, 2021, 23 (2):
9-13

Р. Асенова1, Г. Форева2, Т. Димчева3,
К. Атлиев1, Н. Матева3
1Катедра „Урология и обща медицина“, Медицински факултет, Медицински университет ‒ Пловдив
2Брод АИППМП, Акредитирана практика за първична медицинска помощ за обучение на студенти
и специализанти по обща медицина ‒ Пловдив
3Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, ФОЗ, МУ ‒ Пловдив
 
Резюме. Данните от литературата потвърждават ползите от прилагането на подхода личност-центрирани грижи. Целта на настоящото проучване е да се изследва в каква степен общопрактикуващите лекари включват своите пациенти във вземането на решения и взаимовръзката с личностни и професионални фактори. Приложен бе Въпросникът за споделено вземане на решения SDM-Q-Doc Bulgarian сред 319 произволно избрани ОПЛ. Резултатите показват, че ОПЛ в България прилагат подхода споделено вземане на решение в голяма степен в ежедневната си практика. Средната стойност по скалата за оценка сред изследваните от нас ОПЛ е 82%. Установи се, че жените, както и ОПЛ с по-дълъг трудов стаж в по-голяма степен обсъждат съвместно със своите пациенти последваща терапия. Удовлетвореността на семейните лекари има пряка връзка със степента на пациент-центрираност.

Ключови думи: общопрактикуващ лекар, споделено вземане на решение, пациент-центриран подход

Implementation of shared decision-making tool SDM-Q-DOC Bulgarian among general practitioners, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 9-13

                                                                                     

R. Asenova1, G. Foreva2, T. Dimcheva3,
K. Atliev1, N. Mateva3
1Department Urology and General Medicine, Faculty of Medicine, Medical University ‒ Plovdiv
2Brod Health Center, Accredited General Practice for Training ‒ Plovdiv
3Department of Medical Informatics, Biostatistics and E-learning, Public Health Faculty, Medical University ‒ Plovdiv
Abstract. The literature review confirms the benefits of applying the person-centered approach. This study explores how GPs involve their patients in decision-making and what is the relationship with individual and professional factors. The SDM-Q-Doc Bulgarian tool was applied to 319 randomly selected GPs. The results have shown that GPs in Bulgaria apply to a large extent the shared decision-making approach in their daily practice. The mean level of shared decision-making of GPs has been assessed as 82%. It has been found that women, as well as GPs with longer work experience, are more likely to discuss the follow-up therapy with their patients. Family doctors’ satisfaction has been directly related to the degree of patient-centeredness.


Key words: GP/FD, shared decision-making, patient-centered approach

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook