free html web templates

Научни обзори

Scientific reviews

Биохимични аспекти на действието на силимарин (бял трън) върху липидния метаболизъм и глюкозната хомеостаза, Обща медицина, 2021, 23 (2): 45-50


М. Попова1, М. Есад1, Цв. Младенова2,
Пл. Стоянов2,3, А. Биволарска4
1Студент, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив
2Катедра по ботаника и методика на обучението по биология, Биологически факултет,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
3Катедра по биоорганична химия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив
4Катедра по медицинска биохимия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив
 
Резюме. Регулацията на липидния метаболизъм и глюкозната хомеостаза се осъществява чрез множество процеси и сигнални пътища. Нарушения в тях са причина за развитие на редица социалнозначими заболявания. Силимаринът се извлича от растението Silybum marianum (млечен бодил, бял трън). Той притежава много положителни ефекти (антиоксидантен, противовъзпалителен, противотуморен, антифибротичен, имуномодулаторен и др.), които го правят потенциална добавка в терапията на тези състояния. Силимаринът засилва липолизата, потиска синтеза на ТАГ и липогенезата, понижава нивата на „лошия“ холестерол и повишава тези на „добрия“ и така подобрява липидния метаболизъм. Тези ефекти белият трън проявява, повлиявайки редица ензими ‒ фосфатидат фосфатаза (PAP), ацилсинтазен комплекс (FAS), диацилглицерол ацилтрансфераза-1 (DGAT1) и др., и транскприпционни фактори като PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor alpha). Той регулира нивата на холестерол чрез двоен механизъм – потискане на синтеза и ефект на смола в ентерохепаталния кръговрат. По отношение на глюкозната хомеостаза, белият трън нормализира кръвнозахарното ниво, понижава нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) и подобрява глюкозния толеранс. Проявява ефектите си чрез различни механизми ‒ подпомага регенерацията на β-клетките на панкреаса, регулира сигналния път на фосфатидилинозитол-3-киназата (PI3K), потиска основни ензими от глюконеогенезата (ГНГ). Многобройните благоприятни свойства на силимарина го правят обект на внимание на алтернативната медицина и средство за допълнително лечение към терапията със статини. Въпреки това за изясняване на пълния му потенциал и механизма на действие са необходими още проучвания и клинични тествания.

Ключови думи: силимарин, S. marianum, липиден метаболизъм, глюкозна хомеостаза, холестерол, инсулинова резистентност

Biochemical aspects of the effect of silymarin on lipid metabolism and glucose
homeostasis, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 45-50                                            


M. Popova1, M. Esad1, Ts. Mladenova2,
P. Stoyanov2,3, A. Bivolarska4
1Student, Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv
2Department of Botany and Methods of Biology Teaching, Faculty of Biology, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”
3Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv
4Department of Medical Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University – PlovdivAbstract. The regulation of lipid metabolism and glucose homeostasis is conducted through numerous processes and signaling pathways. Disorders in them are the reason for the development of a number of socially significant diseases. Silymarin is extracted from the plant Silybum marianum (milk thistle). It has many positive effects (antioxidant, anti-inflammatory, anti-tumor, antifibrotic, immunomodulatory, etc.), which make it a potential adjunct in the treatment of these conditions. Silymarin enhances lipolysis, inhibits TAG synthesis and lipogenesis, lowers levels of “bad” cholesterol and increases those of “good” cholesterol, thus improving lipid metabolism. These effects are manifested by milk thistle, affecting a number of enzymes – phosphatidate phosphatase (PAP), fatty acid synthase (FAS), diacylglycerol acyltransferase-1 (DGAT1) and others and transcription factors such as PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor alpha). It regulates cholesterol levels through a double mechanism – suppression of its synthesis and the effect of resin in the entero-hepatic cycle. Regarding glucose homeostasis, milk thistle normalizes blood sugar levels, lowers glycated hemoglobin (HbA1c) levels and improves glucose tolerance. It manifests its effects through various mechanisms – supports the regeneration of β-cells of the pancreas, regulates the signaling pathway of phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K), inhibits major enzymes of gluconeogenesis. The numerous beneficial properties of silymarin make it the focus of alternative medicine and a means of adjunctive therapy to statin therapy. However, more studies and clinical trials are needed to clarify its full potential and mechanism of action. 
Key words: silymarin, S. marianum, lipid metabolism, glucose homeostasis, cholesterol, insulin resistance

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook