free web templates

Оригинални статии

Original articles

Възприемането от страна на личните лекари на трудностите при управлението на полиморбидни пациенти в зависимост от психологичния конструкт локус на контрол, Обща медицина, 2021, 23 (2):
3-8

Р. Асенова1, Г. Форева2, Н. Матева3
1Катедра „Урология и обща медицина“, Медицински факултет, Медицински университет ‒ Пловдив
2Брод АИППМП, Акредитирана практика за първична медицинска помощ за обучение на студенти и специализанти по обща медицина ‒ Пловдив
3Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет ‒ Пловдив
 
Резюме. Полиморбидността е нарастващ проблем и е реално предизвикателство пред здравните системи по света. Общопрактикуващите лекари и екипите в първичната медицинска помощ имат ключова роля в управлението на полиморбидните пациенти. Това изисква радикални промени в начина на функциониране и организиране на здравните системи за оптимизиране и ефективно обслужване на тази група пациенти. Наред с посочените фактори, личността на лекаря също оказва влияние на цялостния процес на обслужване и на взаимоотношенията лекар‒пациент. Общоприето е, че в определена степен локусът на контрол би могъл да определя поведението и начина, по който се подхожда към дадена ситуация. Целта е да се изследват нагласите на общопрактикуващите лекари относно трудности в управлението на полиморбидността в зависимост от психологичния конструкт – локус на контрол. Проведено бе репрезентативно анкетно проучване сред 319 произволно избрани общопрактикуващи лекари. Изготвен бе оригинален въпросник, базиран на литературна справка по проблема. За оценка на локализацията на контрол бе приложен адаптиран за българската популация тест за локализацията на контрол. Резултатите показват, че обслужването на полиморбидни пациенти е свързано с преодоляване на различни трудности, като общопрактикуващите лекари с външен локус на контрол в статистически значимо по-висока степен оценяват твърденията: недостиг на персонал; слаба взаимовръзка със социални служби; трудности при оценка на полипрагмазията; отчитане на нежелани лекарствени реакции; трудности в общуването с пациента и близките; затруднения, свързани с вземане на споделено решение с пациента и слабо сътрудничество от страна на пациента. В заключение, настоящото проучване показва връзка между утвърден в психологичните изследвания конструкт – локус на контрол, и установени трудности при обгрижването на полиморбидни пациенти. Общопрактикуващите лекари с външен локус на контрол в статистически значимо по-висока степен оценяват повечето от трудностите. За тях полиморбидните пациенти са още по-голямо предизвикателство.

Ключови думи: общопрактикуващ лекар, полиморбидност, бариери, трудности, локализация на контрол

GPS’ perception of difficulties in the management of multimorbidity patients in terms of their locus of control, General Mеdicine, 2021, 23 (2): 3-8                                                                                       

R. Asenova1, G. Foreva2, N. Mateva3
1Department of Urology and General Medicine, Faculty of Medicine, Medical University ‒ Plovdiv
2Brod Ltd, Accredited General Practice for Training ‒ Plovdiv
3Department of Medical Informatics, Biostatistics and E-learning, Public Health Faculty, Medical
University ‒ Plovdiv

Abstract. Multimorbidity is a growing problem and poses a major challenge to health care systems around the world. GPs and primary care teams play a key role in the management of multimorbidity patients. This requires changes in the way health systems function to optimize care for this group of patients. Along with the pointed-out factors, the physician’s personality also influences the overall service process and the doctor–patient relationship. It is generally accepted that to some extent the locus of control could determine the kind of behavior and the way we approach a situation. The aim of the study was to examine the attitudes of GPs to the difficulties in managing multimorbidity patients depending on their locus of control. A representative survey was conducted among 319 randomly selected GPs. An original questionnaire was developed based on a literature review on the problem. The test for the localization of control, adapted and validated for the Bulgarian population, was applied to assess the locus of control. The results have shown that the management of multimorbidity patients is associated with overcoming various difficulties. GPs with an external locus of control have a statistically significantly higher score in the following domains: lack of human resources; poor collaboration with social services, difficulties in assessing polypharmacy; reporting of adverse drug events; poor communication with patients and relatives/caregivers; challenges in shared decision-making and poor patient cooperation. In conclusion, the study has shown an association between an established psychological construct “locus of control” and identified difficulties in managing multimorbidity patients. GPs with an external locus of control have given a statistically significantly higher score for most difficulties. For them, multimorbidity patients have proved to be even more challenging.
 Key words: GP, multimorbidity, barriers, difficulties, locus of control
 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook