bootstrap themes  Том 23, 2/2021

Оригинални статии

- Р. Асенова, Г. Форева, Н. Матева
Възприемането от страна на личните лекари на трудностите при управлението
на полиморбидни пациенти в зависимост от психологичния конструкт локус на контрол, Обща медицина, 2021, 23 (2): 3-8

- Р. Асенова, Г. Форева, Т. Димчева, К. Атлиев, Н. Матева 
Приложение на въпросник за споделено вземане на решение SDM-Q-DOC Bulgarian сред общопрактикуващите лекари, Обща медицина, 2021, 23 (2): 9-13
 
- Д. Шопов, Ц. Петрова-Готова, Т. Стоева
Анализ на предлагането на здравни услуги в първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ в Република България, Обща медицина, 2021, 23 (2): 14-19
 
- С. Фъртунов, Ж. Русева, В. Маджова
Анализ на някои показатели и тенденции, свързани с раждаемостта и абортите по желание у нас и в Европа, и възможности за тяхното оптимизиране, Обща медицина, 2021, 23 (2): 20-24
 
- Я. Стефанов, В. Божков, П. Чернополски, Д. Чаушев, В. Маджова, Р. Маджов,
Ж. Русева
Особености на острия холецистит и смъртността след холецистектомия при възрастни пациенти, Обща медицина, 2021, 23 (2): 25-29
 
- Г. Павлова
Финансирането на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ – източник на проблеми, Обща медицина, 2021, 23 (2): 30-34
 
- Й. П. Йорданов
Добавъчна млечна жлеза – клинични акценти и оперативно лечение, Обща медицина, 2021, 23 (2): 35-40
 
- М. Платиканова, Р. Паскалева
Хранене и COVID-19 – нагласи и предизвикателства при студенти по медицина по време на изолация и карантина, Обща медицина, 2021, 23 (2): 41-44

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook